Kystbeskyttelse af strækningen ved Skagen

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på en strækning ved Skagen beliggende i Frederikshavn Kommune. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 8 meter. J. nr. 2019-9568

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.  

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter, skal ske både på land og til vands, er myndighedskompetencen for miljøvurderingsprocessen(VVM) og de evt. tilhørende tilladelser delt mellem to myndigheder. Det betyder, at Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet på landdelen, og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for vanddelen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 11. februar 2021)

Miljløstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

KDI - Kystzoneforvaltning har på vegne af begge myndigheder udsendt tilladelser til berørte parter. Miljøstyrelsen og KDI-Kystzoneforvaltning har foretaget separat orientering af myndigheder.

Afgørelsen er annonceret den 11. februar 2021 på Miljølstyrelsens hjemmeside. Annonceringen kan findes her