Vejledning om Skovloven § 25 – Anden værdifuld skov (naturskov)

Dette notat er senest ændret den 18. august 2015.

Hent pdf-udgave

1. Registrering af naturskov

§ 25 stk. 1 Miljøministeren kan registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15.

Bemærkningerne til § 25, stk. 1:

"Bestemmelsen er et led i at nå målet i internationale anbefalinger og i det nationale skovprogram om at beskytte de naturmæssigt særligt værdifulde skove, herunder naturskov. Den giver således hjemmel til, at miljøministeren kan registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15, uanset om de er beliggende i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Det er i skovprogrammet forudsat, at man revurderer det danske naturskovsbegreb, der hidtil har været baseret for meget på bevoksningens genetiske oprindelse. Der er behov for en mere praktisk definition, der tager udgangspunkt i, hvad der er bevaringsværdigt, og som samtidigt letter skovejernes mulighed for at identificere de værdifulde områder og prioritere indsatsen for deres beskyttelse. International terminologi, der er baseret på arbejde i EU og FAO og i Rio-processerne, vil indgå i denne sammenhæng.

Når naturskovsbegrebet er revurderet, er det hensigten at udarbejde en prioriteret liste over potentielle områder til »biodiversitetsskov«. Denne liste vil indeholde dels de særligt naturmæssigt værdifulde skove, dels skovarealer, som søges udviklet med henblik på natur og biodiversitet som det primære formål. Der foreslås derfor i bestemmelsen en hjemmel til denne registrering.

Listen udarbejdes på baggrund af foreliggende historiske oplysninger eller anden information, som umiddelbart kan indhentes eller er tilgængelig. Der kan desuden efter behov foretages besigtigelse (jf. § 49) af visse særligt naturmæssigt værdifulde skove for at kunne vurdere deres status og beskyttelsesbehov. Dette arbejde igangsættes umiddelbart efter lovens vedtagelse.

Listen vil danne grundlag for at kunne gennemføre en målrettet formidlings- og rådgivningsindsats om beskyttelse og fremme af ny biodiversitetsskov. Listen vil endvidere danne grundlag for at indgå aftaler, jf. stk. 2 om sikring af særligt naturmæssigt værdifulde arealer, når dette skønnes nødvendigt."

2. Aftaler om drift af naturskov

§ 25, stk. 2. På grundlag af registreringen efter stk. 1 eller kortlægningen efter § 15 kan ministeren indgå aftaler med ejerne om at sikre en drift, der understøtter og fremmer den biologiske mangfoldighed.

Bemærkningerne til § 25, stk. 2:

"Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at indgå aftaler om driften med ejere af arealer, der er registreret efter stk. 1. Den giver desuden hjemmel til at indgå aftaler med ejere af arealer, som ligger i de internationale naturbeskyttelsesområder, men hvor ministeren ikke har pligt til at indgå aftale efter § 18 eller træffe afgørelse efter § 19, jf. bemærkningerne til disse bestemmelser. "