Naturbeskyttelseslovens § 3 og naturpleje

Omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

Omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

Disse naturtyper er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. Arealer kan blive omfattet af beskyttelsen når de enkeltvist eller i sammenhæng med andre naturtyper arealmæssigt udgør min. 2500 m2. Søer er dog beskyttede når de er min. 100 m2. Beskyttede vandløb er særligt udpegede, og beskyttelsen er her ikke betinget af er arealkrav.

De beskyttede naturtyper (med undtagelse af vandløb) er vejledende registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet, da det er den faktiske tilstand på arealet der er afgørende for om arealet er beskyttet. Læs mere om § 3 beskyttede arealer her. En undtagelse herfra er vandløb, som ikke kan vokse ind og ud af § 3-beskyttelsen. Vandløb er en statisk udpegning, medmindre vandløbsmyndigheden reviderer og ændrer på de § 3-registrerede vandløb.

Anbefalinger til lodsejere

Det er vigtigt at du som lodsejer holder dig orienteret om, om du har arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan du f.eks. gøre ved at tilmelde dine arealer under ”Din Natur”. Så får du løbende besked, hvis der sker ændringer i kommunens § 3-registreringer på de arealer du har tilmeldt. Du har også mulighed for at se § 3-registreringen på dine mobile enheder mens du er i marken, ved at anvende Appen for Beskyttet Natur. Appen kan give dig besked når du befinder dig i et § 3-registreret naturområde. Du har endvidere mulighed for at se § 3-registreringen sammen med øvrige miljø- og naturdata, på Miljøportalens Arealinformation.

Hvornår skal du som lodsejer være særligt opmærksom?

Arealer kan være omfattet af en § 3-beskyttelse, hvis arealerne har været drevet ekstensivt eller har været uden for dyrkning i en årrække. Arealer, som omlægges hyppigt, for ferske enge hyppigere end hvert 7-10 år, bliver ikke omfattet af en beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Udfordringen er dog ofte, hvilken driftshistorie der har været på arealet, og hvordan man kan påvise f.eks. en hyppigere omlægning. I tvivlssager lægger Miljø- og fødevareklagenævnet ofte afgørende vægt på luftfotos.

Vil du vide mere om Naturbeskyttelseslovens §3