Vejledning til anmeldelsesformularen

Her beskrives retningslinjerne for en standardudfyldelse af en anmeldelse. Udfyldelsen af anmeldelsesformularen (bilag 1A) afhænger bl.a. af hvilken behandling affaldet skal til. Her er beskrevet hvordan man udfylder en anmeldelse, hvor affaldet skal direkte til behandling, og hvor der ikke sker en midlertidig behandling først.

Anmeldelsen og alle oplysninger til den, herunder den vedlagte dokumentation i form af bilag, skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Selvom denne vejledning følges, afhænger de oplysninger som skal følge anmeldelsen af den enkelte sag. Miljøstyrelsen vil derfor muligvis spørge om yderligere oplysninger, selvom denne vejledning er fulgt.

Hvis oplysningen ikke haves, skrives i stedet N/A så det ses at der er taget stilling til feltet og at der ikke blot er tale om en forglemmelse.

Trin for trin vejledning til udfyldelse af bilag 1A

Inden du starter på en anmeldelse, skal du bruge et anmeldelsesnummer. Et anmeldelsesnummer bestilles ved at sende en mail til Obfuscated Email.

Registreringsnummer:  Indsæt anmelders CVR-nr.
Navn:

Navnet på det firma, som er anmelder. Anmelder kan være forhandler, men det kan også en mægler, der handler på vegne af en affaldsproducent.

Virksomheden skal være under dansk jurisdiktion og skal have adresse i Danmark. Det betyder, at også en forhandler eller mægler, som ikke tager affaldet i besiddelse, skal have dansk adresse. Hvis der ikke er tale om eget affald, skal anmelder også være registreret som forhandler eller mægler i Affaldsregistret.

Hvis anmelder er mægler, skal der indsendes en fuldmagt til Miljøstyrelsen. 

 Adresse: Indsæt adressen på anmelderen, husk at påføre land.
 Kontaktperson:  Den person som kan kontaktes ved spørgsmål til anmeldelsen, men også hvis der er spørgsmål når transporterne kører. 
 Tlf.:  Telefonnummer på anmelder, husk at påføre landekode.
 Fax: Her kan et evt. faxnummer påføres, hvis relevant. Hvis der ikke er et faxnummer, anføres N/A.
E-mail: Her påføres e-mail adressen på anmeldervirksomhedens ”hoved e-mail”.
Registreringsnummer:  Indsæt CVR-nr., internationalt VAT-nummer eller tilsvarende.
Navn: Navnet på det firma, som er importør. Den virksomhed som fysisk modtager affaldet. Kan derfor ikke være et kontor eller en postboksadresse.
Adresse: Indsæt importørens adresse, husk at påføre land.
Kontaktperson: Den person som kan kontaktes ved spørgsmål.
Tlf.: Telefonnummer, husk at påføre landekode.
Fax: Her kan faxnummeret påføres, hvis det er relevant. Hvis der ikke er faxnummer, anføres N/A.
E-mail: Her påføres e-mail adressen.

Påfør anmeldelsesnummer. Et anmeldelsesnummer skrives således DK XXXXXX (bemærk at der skal være mellemrum og ingen skråstreg).

Du kan bestille et anmeldelsesnummer ved at sende en mail til Obfuscated Email.

Der skal i denne boks tages stilling til yderligere tre ting:

1)  Der skal krydses af om der er tale om en enkelt overførsel eller flere overførsler
2)  Om der er tale om affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse.
3)  Hvis der er tale om eksport af affald til nyttiggørelse, er der for visse behandlingsanlæg i udlandet mulighed for at få en godkendelse efter transportforordningens artikel 14, der varer i op til 3 år og for disse anlæg skal der krydses af i 3. C – ”Forhåndsgodkendt anlæg til nyttiggørelse”. Læs mere om forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlæg til affald

Påfør det forventede antal påtænkte overførsler:

Her skrives det samlede antal forventede overførsler på den aktuelle anmeldelse. Antallet er som udgangspunkt det forventede maksimum og må ikke overskrides. Der kan gives dispensation ved ansøgning.

Samlet forventet mængde:

Den maksimale mængde affald, der vil blive overført påføres i XXX Ton (Mg). Mængden kan ikke efterfølgende overskrides.

Det er tilstrækkeligt at skrive den samlede mængde i tons (skal udfyldes).

Feltet M3: Skal ikke udfyldes.

Forventet tidsrum for overførslerne:

Her skal der angives den periode, hvor transporterne finder sted. Der kan som udgangspunkt kun søges for et år. 

  • Første afsendelse: Den dag du forventer at begynde at transportere affaldet. Udfyldes med 6 cifre DD.MM.ÅÅ. For eksempel skrives d.29. januar 2018, som 29.01.18.
  • Sidste afsendelse: Når der søges for et år, så er den sidste dato et år efter første afsendelsesdato. For eksempel 29.01.17 – 28.01.18.

For en godkendelse på mere end 1 år kræves forhåndsgodkendelse af anlægget i modtagerlandet efter artikel 14, se under Boks 3. 

Emballageart(er): Her skal den emballagetype, der vil blive brugt til at transportere affaldet påføres. Der kan godt vælges mere end én emballageart.

Se nedenstående valgmuligheder på emballagearter. (Valgmulighederne er taget fra bagsiden af anmeldelsesblanketten).

1. Tromle

2. Tønde (træ)

3. Jerrican

4. Kasse

5. Sæk

6. Kompositemballage

7. Trykbeholder

8. Bulk

9. Andet (uddyb venligst)

I anmeldelsen skal der vedlægges dokumentation for at de vognmandsvirksomheder, der er skrevet på transportørlisten, og som påtænkes anvendt til vejtransport af affald i Danmark, er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret. Dokumentationen kan for eksempel være en erklæring fra anmelder om, at transportørerne har en sådan registrering. Skabelon til erklæring om registrering i Affaldsregistret findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis der kun er én transportør, udfyldes boks 8 således:

Adresse: Indsæt den fulde adresse, husk land.
Kontaktperson: Den person som er ansvarlig for transporten, og som kan kontaktes ved spørgsmål.
Tlf.:  Telefonnummeret til kontaktpersonen, husk landekode.
Fax: Her kan faxnummeret påføres, hvis det er relevant. Hvis der ikke er faxnummer, anføres N/A.
E-mail: Her påføres e-mail adressen til kontaktpersonen.
Transportmåde:

Her påføres koden for transportmåden for eksempel R=road.

Der er mulighed for at påføre flere transportmåder, hvis transportmåden skifter undervejs på en transport. Se nederst på siden for en oversigt over den/de rigtige kode(r).

Hvis der er mere end én transportør, udfyldes boks 8 således:

I boks 8 skrives ”Se bilag XX”. Der skal som bilag til anmeldelsen vedlægges en liste over samtlige transportører, som påtænkes anvendt på anmeldelsen. Det skal fremgå af listen hvilke transportører, der påtænkes anvendt til vejtransport af affald i Danmark, for eksempel ved at der ud for de transportører, som transporterer affald på de danske veje, anføres et ”R” for road og ”DK” for Danmark. Husk at skrive notifikationsnummeret og bilagsnummeret på listen over transportører, så det fremgår at den hører til den pågældende anmeldelse. Bilaget skal indeholde de samme oplysninger, som kræves i boks 8.

På dette bilag skal der for hver transportør oplyses følgende:

Registreringsnummer: Indsæt CVR-nr. eller internationalt VAT-nummer.
Navn: Navnet på det firma, som er transportør.
Adresse: Indsæt den fulde adresse, husk land
Kontaktperson: Den person som er ansvarlig for transporten, og som kan kontaktes ved spørgsmål.
Tlf.: Telefonnummeret til kontaktpersonen, husk landekode.
Fax: Her kan faxnummeret påføres, hvis det er relevant. Hvis der ikke er faxnummer, anføres N/A.
E-mail:  Her påføres e-mail adressen til kontaktpersonen.
Transportmåde:

Her påføres hvilken transportmåde der anvendes.

Der er mulighed for at påføre flere transportmåder, hvis transportmåden skifter undervejs på en transport. Se nederst på siden for en oversigt over den/de rigtige kode(r).

Koder for angivelse af transportmåde (Taget fra bagsiden af anmeldelsesblanketten (bilag 1A):

R= Vej

T= Jernbane

S= Søvejen

A= Fly

W= Indre vandveje

Når anmelder er den samme som affaldsproducenten

Hvis affaldsproducenten er den samme som anmelder, kan blok 9 udfyldes med ”Samme som blok 1”.

Når anmelder ikke er den samme som affaldsproducenten

Blok 9 udfyldes således:

Registreringsnummer: Indsæt CVR-nr. eller internationalt VAT-nummer på affaldsproducenten

Navn: Navnet på det firma, som er affaldsproducent.

Adresse: Indsæt fulde adresse, husk land.

Kontaktperson: Den person som er ansvarlig for anmeldelsen, og som kan kontaktes ved spørgsmål.

Tlf.: Telefonnummeret, husk landekode.

Fax: Her kan faxnummeret påføres, hvis det er relevant. Hvis der ikke er faxnummer, anføres N/A.

E-mail: Her påføres e-mail adressen.

Produktionssted og –proces: Her skrives i stikord hvordan affaldet er fremkommet, hvor det er indsamlet fra og produktionsstedet.

Husk at affaldsproducenten også skal underskrive i blok 17, hvis muligt.

Når anmelder ikke er affaldsproducent

Hvis annmelder ikke er producent, kræves fuldmagt fra producenten, og anmelder skal være registreret som mægler i Affaldsregistret hos Energistyrelsen.

For eksempel: Hansens Konsulentvirksomhed er anmelder og affaldsproducenten er B.B. Forbrændingsanlæg. Hansens Konsulentvirksomhed skal så være registreret i Affaldsregistret som mægler og der skal udarbejdes en fuldmagt fra B.B. Forbrændingsanlæg, som bemyndiger Hansens Konsulentvirksomhed til at overføre affaldet på vegne af B.B. Forbrændingsanlæg.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en skabelon til fuldmagt.

Først skal der krydses af om behandlingsanlægget er et bortskaffelsesanlæg eller et nyttiggørelsesanlæg.

Hvis behandlingsanlægget er det samme som importøren, kan der i stedet skrives ”Samme som blok 2”.

Hvis ikke, så udfyldes alle felter med:

Registreringsnummer: Indsæt CVR-nr eller VAT-nummer.
Navn: Navnet på anlægget.
Adresse: Indsæt anlæggets fulde adresse, husk land.
Kontaktperson: Den person som er ansvarlig for anmeldelsen, og som kan kontaktes ved spørgsmål.
Tlf.: Telefonnummeret, husk landekode.
Fax: Her kan faxnummeret påføres, hvis det er relevant. Hvis der ikke er faxnummer, anføres N/A.
E-mail: Her påføres e-mail adressen.

Sted, hvor bortskaffelse/nyttiggørelse faktisk finder sted:

Hvis der ikke sker midlertidig behandling, skal denne være den samme som i adressefeltet lige ovenfor. Se endvidere afsnittet om midlertidige behandlinger.

 

I denne boks skal der udfyldes tre ting:

1. D-kode/R-kode: Her skal du skrive, hvilken behandling affaldet skal til - Se valgmuligheder for D-kode (bortskaffelsesmetoder) og R-kode (nyttiggørelsesmetoder) på listen herunder.

2. Anvendt teknologi: Her skal du skrive hvilken teknologi, der bliver benyttet til at behandle affaldet. F.eks. ”Mekanisk sortering”.

3. Årsag til eksport: Her skal du skrive grunden til at affaldet eksporteres. F.eks. ”Ingen behandlingsmulighed i DK"

Bortskaffelsesmetoder (D-koder):

D1         Deponering i eller på jorden (f.eks. lossepladser osv.)

D2         Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden osv.)

D3         Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter osv.)

D4         Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i udgravninger, småsøer eller laguner osv.)

D5         Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø osv.)

D6         Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning

D7         Dumpning, herunder nedgravning i havbunden

D8         Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i denne liste, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i denne liste omhandlede metoder

D9         Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i denne liste, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i denne liste omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering osv.)

D10       Forbrænding på landjorden

D11       Forbrænding på havet

D12       Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine osv.)

D13       Blanding forud for en af de i denne liste omhandlede metoder

D14       Rekonditionering forud for en af de i denne liste omhandlede metoder

D15       Oplagring forud for en af de i denne liste omhandlede metoder

Nyttiggørelsesmetoder (R-koder):

R1         Anvendelse som brændsel (undtagen ved direkte forbrænding) eller til energiproduktion i øvrigt (Basel-konventionen/OECD)/Anvendelse hovedsagelig som brændsel eller til energiproduktion i øvrigt (EU)

R2         Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler

R3         Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler

R4         Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser

R5         Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer

R6         Regenerering af syrer og baser

R7         Nyttiggørelse af produkter, der har været benyttet til forureningsbekæmpelse

R8         Nyttiggørelse af produkter fra katalysatorer

R9         Regenerering og andre genanvendelser af olie

R10       Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi

R11       Anvendelse af restmateriale fra en af metoderne R1-R10

R12       Udveksling af affald med henblik på udførelse af en af metoderne R1-R11

R13       Opsamling af materiale forud for en af de i denne liste omhandlede metoder

Her skriver du det almindelige navn for affaldet og evt. koncentrationer af affaldet i procent, hvis denne kendes. Det kan være kommercielle navne, men ikke varekoder eller forkortelser. Det skal oplyses så kort og præcist som muligt. Hvis det er nødvendigt med flere detaljer, kan det oplyses på et bilag der vedlægges anmeldelsespakken.

Den fysiske form, som affaldet findes i. 

Vælg en eller flere af de nedenstående valgmuligheder (disse valgmuligheder er taget fra bagsiden af anmeldelsesblanketten): 

1. Pulver/granulat

2. Fast

3. Tyktflydende

4. Slam

5. Flydende

6. Luftformig

7. Andet (uddyb venligst)

(De relevante koder anvendes).

Skriv de koder, der karakteriserer affaldet. Hvis du er i tvivl om hvilke koder du skal benytte, så kan din kommune hjælpe dig med at klassificere dit affald.

 

(i) og (ii): Her skal påføres en Basel-kode eller en OECD-kode (hvis ingen af disse koder er relevante, er affaldet ”ulistet”- dette påføres i stedet).

(iii): Her skal påføres EAK-kode

(iv): National kode i eksportlandet            

(v): National kode i importlandet                 

(vi): Andet (anfør nærmere)

(vii): Ved farligt affald skal der anføres en Y- og H-kode. Disse koder skal som udgangspunkt ikke anføres, for affald der ikke er farligt. Hvis Y- og H-koder ikke er relevante påføres N/A. ”Andet affald”, som i denne forbindelse betyder affald fra husholdninger og restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald har indgang Y46 og Y47.

(ix): FN-klasse (5)                   

(x): FN-nummer                     

(xi): FN-transportbetegnelse

(xii): Toldkode(r) (HS)

I rubrik 15 skal oplyses hvilke lande, der berøres af transporterne. Derudover påføres eventuelle transitlande, samt importlandet. Hvis der er mere end 3 transitlande, vedlægges de relevante oplysninger i et bilag. Rubrik 15 er delt op i en a,b og c kolonne, der uddybes herunder:

a) Lande

b) Myndighedskoder findes i 'List of competent authorities' på EU-Kommissionens hjemmeside.

c) Det er den sidste by inden grænsen og den første by efter grænsen der påføres. Grænsen kan også være en havn, som for eksempel Esbjerg

Herunder er et par eksempler på danske grænseovergange:

-          Frøslev – Ellund (motorvejen)

-          Padborg – Flensborg

-          Kruså – kupfermühle

-          København – Malmø (Øresundsbroen)

 

Ved transport med skib påføres afgangshavn samt modtagehavn. Herunder er et par eksempler på grænseovergange med skib:

-          Hirtshals - Larvik

-          Gedser - Rostock

-          Helsingør - Helsingborg

-          Fredericia -

-          Århus -

-          Grenå -

 

Gå til et udfyldt eksempel af boks 15

Dette felt skal udfyldes for transporter, der ankommer til, passerer gennem eller forlader EU. Det skal derfor kun udfyldes, når der er tale om eksport til lande udenfor EU, eller som passerer gennem lande udenfor EU.

Anmeldelsesformularen underskrives og dateres af anmelderen, som er den samme som i boks 1, også hvis anmelder er mægler eller forhandler.

Hvis anmelder ikke er den samme som producenten, skal producenten også underskrive her, i det omfang, det er muligt.

Antal bilag: Her oplyses det antal bilag, der henvises til på anmeldelsesformularen.

Der skal ikke henvises til samtlige bilag, der indsendes i anmeldelsespakken, kun til de bilag, som man henviser til på anmeldelsesformularen og som skal følge transporten, f.eks. listen over transportører, listen over affaldsproducenter.

Disse skal du ikke udfylde. De er alene til brug for de involverede kompetente myndigheder.

Videovejledning til udfyldelse af anmeldelsesformularen.