Er dit affald anmeldepligtigt?

Affald, som er ”orange-listet” eller ”ulistet”, er anmeldepligtigt. Grønlistet affald i rene fraktioner er som udgangspunkt ikke anmeldepligtigt, men bliver det, hvis fraktionerne blandes.

Følgende er Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag IV, liste A (Bilag VIII til basel-konventionen) og del 3 i bilag V. Liste over affald, der er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er optaget på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen [ii]

I denne forordning gælder følgende:

a) Ved en henvisning til liste B i bilag VIII til Basel-konventionen forstås en henvisning til bilag III i denne forordning.

b) I Basel-listens nr. A1010 refererer udtrykket »dog er affald, som specifikt er opført på liste B (bilag IX), undtaget« både til Basel-listens nr. B1020 og til noten til B1020 i bilag III, del I, litra b), i denne forordning.

c) Basel-listens nr. A1180 og A2060 er ikke gældende;i stedet gælder OECD nr. GC010, GC020 og GG040 i bilag III, del II, i de relevante tilfælde.

d) Basel-listens nr. A4050 omfatter brugte karforinger fra aluminiumsmeltning, da de indeholder Y33 uorganiske cyanider. Hvis cyaniderne er destrueret, henregnes brugte karforinger til nr. AB120 i del II, da de indeholder Y32, uorganiske fluorforbindelser, bortset fra calciumfluorid.

Liste A (Bilag II til Basel-konventionen)

Liste A (Bilag VIII til Basel-konventionen)

Få hjælp til udfyldelse af en anmeldelse

Miljøstyrelsen har udviklet en trin for trin vejledning til udfyldelse af en anmeldelse.

Vejledning til udfyldelse af en anmeldelse