Administration af naturbeskyttelseslovens § 3

På denne side er samlet en oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelsesloven, bekendtgørelser og vejledninger

De relevante bestemmelser for naturbeskyttelseslovens § 3 er hovedsageligt:

På Miljøstyrelsens side med lovstof findes opdaterede versioner af gældende lovgivning og bestemmelser. 

Relevante vejledninger om naturbeskyttelseslovens § 3:

”NYT om naturbeskyttelsesloven” er udgivelser med nyheder og praksis vedrørende naturbeskyttelsesloven, og  kan findes her: 

Miljø- og fødevareklagenævnet

Miljø- og fødevareklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter bl.a. naturbeskyttelseslovens § 3.
Miljø- og fødevareklagenævnet offentliggør en redigeret version af nævnets principielle afgørelser samt principielle domme i Naturklagenævnet orienterer - NoMO .

Kvalitetsstyringsordning

Der er udarbejdet tre procedurer for sagsbehandling i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 3 som led i arbejdet med at etablere et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Disse procedurer giver en oversigt over sagsgangen i forbindelse med dispensation fra § 3-beskyttelsen, forespørgelsesordningen samt håndhævelse af overtrædelser:

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at vurdere naturens tilstand, opstille målsætninger og danne grundlag for at prioritere indsatsen på geografisk afgrænsede naturområder.
Naturkvalitetsplanlægning kan anvendes i kommunernes administration af de beskyttede naturområder, i kommuneplanlægningen og i prioritering af naturforvaltningsindsatsen, herunder naturpleje, naturgenopretning, bekæmpelse af invasive arter mv.

Der er udviklet et system til registrering af naturtilstanden målrettet naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3.

På følgende link er der mulighed for at få uddybende information om naturkvalitetsplanlægningen, herunder introduktion til Danmarks Naturdata, teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer samt mulighed for at downloade feltskemaer mv.

Miljøportal og naturdatabase

Danmarks Miljøportal indeholder en række fælles-offentlige data på natur- og miljøområdet. Der er her mulighed for at hente relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø. Miljøportalen tilbyder forskellige indgangsmuligheder:
Danmarks Arealinformation samler tidligere amtslige data og nationale datasæt. Disse data omfatter bl.a. beskyttet natur, fredninger og planlægning samt en række baggrundskort. Arealinformationssystemet indeholder også regionplandata fra de tidligere amter og HUR.
Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata , samler alle myndigheders naturregistreringer fra forskellige lokaliteter. Det drejer sig f.eks. om floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter.

Vandmiljødata indeholder visse miljødata på vandområdet, som de tidligere amter indsamlede i løsningen af deres opgaver. På denne del af Danmarks Miljøportal er der mulighed for at søge informationer om vandløb, søer, havet, grundvand, dambrug og renseanlæg.

Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Digitale Taskforce.

Amternes administration af § 3 i 2006

på baggrund af samtlige indsendte § 3 afgørelser for 2006. Formålet med undersøgelsen har været at undersøge forvaltningspraksis og administration af § 3 i Naturbeskyttelsesloven til brug for vejledende materiale til kommunerne. Der er i undersøgelsen registeret følgende: Amt, ansøger/sagsrejser, naturtype, indgrebets art, formål med indgreb, dispensation, afslag og lovliggørelse, vilkår/betingelse for dispensation, erstatningsbiotop for dispensation, vurdering af dispensation og Natura 2000.

Arealopgørelse over beskyttede naturtyper fra de tidligere amter 

På baggrund af amternes registreringer af § 3 natur fra 1996 og 2006 er der lavet en oversigt over udviklingen for de enkelte naturtyper.

Relaterede emner