Vedligehold af § 3-registreringen

Den vejledende registreringen af de § 3-beskyttede naturtyper er et vigtigt grundlag for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3. Dertil er § 3-registreringen et udgangspunkt for at borgere, rådgivende konsulenter og myndigheder kan holde sig orienteret om hvilke områder, der er § 3-beskyttede.

10-årig vedligeholdelse af § 3-registreringen

Siden kommunalreformen har kommunerne været ansvarlige for at opdatere den vejledende § 3-registrering, der findes på Danmarks Arealinformation. 

I 2010 indgik Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur. I aftalen indgik præciseringer af kommunernes forpligtigelse til at holde den vejledende § 3-registrering ved lige. Efter aftalen skal kommunerne løbende, inden for 10-årige perioder vedligeholde den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

aftalens bilag 1 B er det nærmere præciseret, at kommunerne inden for 10-årige perioder:

I) holder geografien af § 3-registreringerne ved lige

II) undersøger eventuelle uoverensstemmelser nærmere

III) eftersøger og registrerer eventuel ny natur

IV) årligt formidler oplysninger om den løbende vedligeholdelse af § 3-registreringerne til Miljøministeriet.

Baseret på daværende Naturstyrelses gennemførsel af en landsdækkende opdatering af § 3-registreringen i 2011-14 har aftaleparterne senere fastsat første 10-årige periode til at løbe fra 1. januar 2015 til 31. december 2024.

Status for kommunernes 10-årige vedligehold af § 3-registreringen

Efter aftalen om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur skal kommunerne årligt indberette status på det 10-årige vedligehold af § 3-registreringen. Nedenfor er gengivet kommunernes indberetning af procentandelen af arealet af kommunens § 3-polygoner, der er blevet gennemgået ift. det 10-årige vedligehold, inden for de første 8 år af den 10-årige periode (fra 2015-2022). 

10-årigt vedligehold af § 3-registreringen på Naturstyrelsens arealer

Efter praksis vedligeholder Naturstyrelsen § 3-registreringen på de statslige arealer som de forvalter. Naturstyrelsen har til og med 2020 vedligeholdt § 3-arealer som en del af revisionen af de enkelte enheders driftsplaner, eller ved en midtvejsrevision af disse.

I 2020 besluttede Naturstyrelsen at øge de botaniske kompetencer blandt medarbejderne og at målrette indsatsen med § 3-registrering på statens arealer. Denne fokuserede indsats blev igangsat i 2021, og resultatet heraf vil fremgå af de kommende årlige indmeldinger til Miljøstyrelsen.

I årene 2015-2022 har Naturstyrelsen gennemgået knap 20.000 hektar, svarende til ca. 32 % af de registrerede beskyttede naturtyper. Det forventes at indsatsen vil øges gradvist over de kommende år, i takt med at den nye registreringsmetode rulles ud i organisationen.

2018-evalueringen af indsatsen ift. 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

En mere omfattende evaluering af indsatsen under det 10-årige vedligehold for perioden 2015-18 samt en opsummering heraf kan endvidere findes her:

Sammenfatning af 2018-evaluering af indsatsen ift 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

2018-evaluering af indsatsen ift 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

Materiale ift. vedligehold af § 3-registreringen 

§ 3-registreringsvejledning og registreringscirkulære

Aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur samt bilag 1 hertil

Teknisk registreringsvejledning til opdateringen på Danmarks Arealinformation

Teknisk vejledning til statuskolonner ifm. 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen på Danmarks Arealinformation