Kilder til spildevandsudledning

I Danmark må der ikke tilføres forurenende stoffer til vores vandløb, søer, havet, grundvandet osv. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 27. Derfor skal spildevandet som hovedregel renses, inden det udledes.

Når spildevandet er renset, kan det udledes til vandområder mange steder i naturen, for eksempel til havet, fjorde, vandløb eller søer. Spildevandet kan også afledes til jorden, det kaldes nedsivning. Reguleringen af udledningen af spildevand sker både ved at stille krav og vilkår og ved, at forureneren skal betale for udledning af forurenende stoffer til naturen.

Udledningen af spildevand kan overordnet inddeles i punktkilder og diffus udledning.

Punktkilder

Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede områder. Alle udledninger af spildevand kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Dette fremgår af bl.a. §§ 19, stk. 1 og § 28, stk. 1.

Kommunen er godkendelsesmyndighed på de fleste udledningstilladelser, dvs. det er kommunen, der skal ansøges om tilladelse. Undtagelsen er listevirksomheder, hvor det er Miljøstyrelsen, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 2.

Selvom det er kommunen, der træffer afgørelse om udledningstilladelserne, er det Miljøstyrelsen, der efterfølgende fører tilsyn med en del af udledningerne. Det drejer sig om udledningerne fra spildevandsselskabernes spildevandsanlæg (renseanlæg, regnbetingede udledninger og nødoverløb fra pumpestationer). For resten af udledningerne, dvs. for eksempel enkeltejendomme, andre virksomheder og fælles private renseanlæg er det kommunen, der fører tilsynet.

Diffus udledning

Diffus udledning af spildevand i form af overfladisk afstrømning fra veje og andre befæstede arealer er ikke på samme måde reguleret. Det er også langt sværere at opgøre mængden af diffust udledt spildevand.