Hvad kontrolleres drikkevandet for?

Drikkevand indeholder en lang række naturlige salte og mineraler, som er med til at give vandet smag og karakter.

Drikkevand kan også indeholde stoffer, som er sundhedsskadelige. Det kan for eksempel være naturligt forekommende stoffer som nikkel og arsen. Det kan også være bakterier fra overfladevand eller kloakvand.

Nikkel

Nikkel er et grundstof, som forekommer naturligt i jorden, og derfor kan det overføres til grundvandet. Specielt i Køge-bugtområdet er der et højt naturligt indhold af nikkel i grundvandet. Vandforsyningerne sørger for at levere vandet, så det overholder grænseværdien.

Arsen

Arsen er et grundstof, som findes naturligt i grundvandet. Indtag af for meget arsen gennem længere tid kan have en sundhedsskadelig effekt. Arsen bliver delvis fjernet på vandværkerne. Det sker ved en normal vandbehandling, hvor vandet bliver luftet og filtreret.

Læs også om fremstilling af drikkevand

Styrelsen har udgivet en række rapporter om arsen. Blandt andet en manual til vandværker, kommuner, rådgivere og entreprenører med råd og vejledning om reduktion af arsen i drikkevand. 

Bakterier

Hvis der kommer jord, regnvand eller kloakvand ned i drikkevandet, bliver det forurenet med bakterier. Disse bakterier kan være sygdomsfremkaldende med blandt andet maveonde og Roskildesyge til følge.

Konkret hvilke tiltag, der skal iværksættes, hvis drikkevand bliver forurenet med bakterier, er beskrevet i Vejledning om håndtering af overskridelser af mikrobiologiske drikkevandsparametre.

Styrelsen har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) udarbejdet erfaringsopsamlinger for drikkevandsforurening i Danmark:

Erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2010

Erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

Erfaringsopsamling om mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2014 og 2015

Pesticider

I Danmark skal et pesticid være godkendt af Miljøstyrelsen, før det må anvendes. Godkendelsesordningen er med til at sikre, at pesticider, når de bliver brugt efter reglerne, ikke siver ned til grundvandet.

Vandforsyningerne skal føre regelmæssig kontrol med, at vandet overholder grænseværdierne for pesticider. Kontrollen skal som minimum inkludere de stoffer, der fremgår af listen over obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 2.

Lokale forhold kan gøre, at der er yderligere stoffer, som vil kunne udgøre en trussel mod grundvandet - ud over de pesticider og nedbrydningsstoffer, det er obligatorisk at kontrollere for.

Kommuner skal derfor - så vidt mulig efter indstilling fra de enkelte vandforsyninger - beslutte, om kontrollen skal omfatte yderligere pesticider og nedbrydningsstoffer.

Identifikation af, hvilke andre pesticider og nedbrydningsprodukter der skal indgå i kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, bør bygge på en konkret vurdering af de lokale forhold af betydning for indvindingsområdet. I forbindelse med vurderingen bør bl.a. grundvandets alder tages i betragtning.

Læs mere om pesticider i drikkevand.

Perfluorstoffer

Perfluorstoffer er industrielt fremstillede overflade aktive stoffer anvendt i brandslukningsskum, tæpper, tøj m.m. og er mistænkt for at være blandt andet hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. I de seneste år har der været fokus på risikoen for perfluorstoffer i grundvand og drikkevand.

Styrelsen gennemførte i efteråret 2014 en screeningsundersøgelse for perfluorstoffer i udvalgte overvågningsboringer i grundvand (ikke drikkevandsboringer). Formålet med undersøgelsen var at give et bedre grundlag for en vurdering af udbredelsen af stofferne i grundvandet. Screeningsundersøgelsens resultater tyder ikke på, at der er et generelt problem med perfluorstoffer i grundvandet. Men undersøgelsen peger på, at stofferne findes visse steder i det yngre grundvand, dog i de fleste tilfælde i meget lave koncentrationer.

Læs mere om screeningsundersøgelsen

For at følge udviklingen indgår perfluorerede stoffer i den nationale grundvandsovervågning.

Andre stoffer

Kommunen kan beslutte, at drikkevandet skal kontrolleres for yderligere stoffer ud over de obligatoriske.