Hvem leverer drikkevandet?

Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. 97 procent af danskerne modtager drikkevand fra landets ca. 2.600 almene vandforsyninger.

De almene vandforsyninger har meget forskellig størrelse. De største vandforsyninger leverer vand til flere hundrede tusinde mennesker hver dag, mens de mindste leverer vand til 10 ejendomme.

Produktionsapparatet på de største vandforsyninger består ofte af flere vandværker, lange og mange distributionsledninger og flere hundrede boringer. De mindste almene vandforsyninger kan bestå af et lille vandværk, en enkelt boring og kortere ledningsnet.

Forbrugeren og vandforsyningen

Forholdet mellem forbrugeren og vandforsyningen er beskrevet i vandforsyningens regulativ. Her kan man blandt andet læse, hvilke rettigheder og pligter der gælder for forbrugeren og for vandforsyningen, f.eks. om retten til at få vand og pligten til at betale, samt om pligten til at holde installationerne på ejendommen i god stand, så der ikke er risiko for at forurene vandet. I regulativet er det også beskrevet, hvilke ydelser forbrugeren skal betale for. Selve prisen for tilslutning til vandforsyningen og prisen på vand er fastsat i vandforsyningens takstblad.

Både regulativet og takstbladet skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, og det skal være tilgængeligt for forbrugeren. Normalregulativet og en wordfil af normalregulativet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside

Ikke-almene vandforsyninger

Ud over de ca. 2.600 almene vandforsyninger skønner styrelsen, at der er ca. 50.000 ikke-almene vandforsyninger – dvs. vandforsyninger, der forsyner mindre end 10 ejendomme. Disse vandforsyninger forsyner tre procent af danskerne med drikkevand. De består som regel kun af en brønd eller en boring, og langt de fleste forsyner kun en enkelt husstand.

Men uanset størrelsen af vandforsyningen gælder: Drikkevand skal på ethvert tidspunkt overholde de fastsatte drikkevandskvalitetskriterier. Ikke-almene vandforsyninger, der kun forsyner én husstand, og hvor vandet ikke anvendes til kommerciel eller offentlig aktivitet, er dog ikke forpligtet til at foretage en regelmæssig kontrol af drikkevandet.

Læs mere om, hvordan vandforsyningen i Danmark er organiseret, og hvilke regler der gælder for vandselskaberne.

Krav til drikkevandskvalitet

Kvalitetskriterierne for drikkevand i Danmark er fastsat i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv.

Vandforsyning i Danmark

DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) er organisation for de store vandforsyninger.

Besøg DANVAs hjemmeside.

Foreningen af Vandværker i Danmark repræsenterer de private vandværker.

Besøg foreningens hjemmeside.