Drikkevand

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Fra grundvand til drikkevand

På langt de fleste vandværker gennemgår grundvandet en såkaldt ”normal vandbehandling”, hvor det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. 
Læs mere om, hvordan grundvand bliver til drikkevand

Hent faktaark om det danske drikkevand her

Kvaliteten af drikkevandet

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller kommer i forbindelse med fødevarer, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand.

Drikkevandskvalitetskravene er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1068 af 23/08/2018. Find høringsnotat vedr. forslag til ændring af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg her. Høringsnotat er fra 26. juni 2018 og omhandler ændringen af bekendtgørelsen som trådte i kraft den 1. juli 2018. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er efterfølgende blevet ændret for at sikre, at en forkert angivelse af grænseværdier blev rettet. Da Miljø- og fødevareministeriet ikke udsteder ændringsbekendtgørelser er hele bekendtgørelsen blevet genudstedt.

Den danske lovgivning bygger på  EU’s drikkevandsdirektiv .

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet, og de fører tilsyn med, om vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Drikkevandets kvalitet kontrolleres af vandforsyningerne. Kommunerne skal godkende vandforsyningernes kontrolprogram. 

Læs mere om kontrollen med drikkevandet  

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til vandforsyninger og kommunale myndigheder om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Se vejledningen

Kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Der er i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger bestemmelser om, hvordan miljømålinger skal udføres, når målingerne skal indgå som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser og overvågningsopgaver i medfør af en lang række love og regler på miljøområdet.

Læs om kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver for Miljøstyrelsen.

Besøg Referencelaboratoriets hjemmeside

Jupiterdatabasen samler data om vandkvalitet

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk i Jupiter - en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra alle landets vandværker. Databasen administreres af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. 

Tjek din vandkvalitet på Jupiter  

Vejledning til kommuner og laboratorier 
Styrelsen har udarbejdet en vejledning til laboratorier og kommuner i indberetning til databasen.

Se vejledningen

Vejledning til producenter af materialer i kontakt med drikkevand 
Styrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver drikkevandskvalitetskravenes betydning for, hvilke krav ledningssystemet fra vandværk til taphane skal overholde mht. afsmitning af stoffer til drikkevandet. 

Se vejledningen

For byggevarer, som indgår i de faste vandinstallationer i ejendomme, gælder krav om godkendelse inden markedsføring.

Se  www.godkendttildrikkevand.dk

Rapport: Grundvand og drikkevand

Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden 2014 - 2016