Drikkevand

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Fra grundvand til drikkevand

På langt de fleste vandværker gennemgår grundvandet en såkaldt ”simpel vandbehandling”, hvor det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. 
Læs mere om, hvordan grundvand bliver til drikkevand

Hent faktaark om det danske drikkevand

Kvaliteten af drikkevandet

Drikkevand og vand, der forsyner mennesker med vand til husholdning, samt vand der anvendes i forbindelse med f.eks. fødevarefremstilling og til andre formål, hvortil der stilles særlige krav, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand. 

Drikkevandskvalitetskravene er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 2361 af 26/11/2021. Find høringsnotat vedr. forslag til ændring af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg her. Høringsnotat er fra 26. juni 2018 og omhandler ændringen af bekendtgørelsen som trådte i kraft den 1. juli 2018. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er efterfølgende blevet ændret for at sikre, at en forkert angivelse af grænseværdier blev rettet. Da Miljø- og fødevareministeriet ikke udsteder ændringsbekendtgørelser er hele bekendtgørelsen blevet genudstedt.

Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv.

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet, og de fører tilsyn med, om vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Drikkevandets kvalitet kontrolleres af vandforsyningerne. Kommunerne skal godkende vandforsyningernes kontrolprogram. 

Læs mere om kontrollen med drikkevandet  

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til vandforsyninger og kommunale myndigheder om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Se vejledningen

Kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Der er i Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger bestemmelser om, hvordan miljømålinger skal udføres, når målingerne skal indgå som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser og overvågningsopgaver i medfør af en lang række love og regler på miljøområdet.

Læs om kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver for Miljøstyrelsen.

Besøg Referencelaboratoriets hjemmeside

På Jupiterdatabasen kan du finde data om vandkvalitet

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra din almene vandforsyning i Jupiterdatabasen - en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra landets vandforsyninger. Databasen administreres af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. 

Tjek din vandkvalitet på Jupiter

Vejledning til kommuner og laboratorier

GEUS og Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bl.a. laboratorier, vandforsyninger og kommuner om indberetning af vandforsyningsdata til Jupiterdatabasen.

Du kan finde en digital version og pdf version af vejledningen her.

Rapport over kvaliteten af det danske drikkevand

Danmark skal hvert 3. år offentliggøre en rapport om den danske drikkevandskvalitet. 

Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden 2017 - 2019

Drikkevandskontrol – undgåelse af smittespredning af coronavirus

I forbindelse med den ekstraordinære situation, kan den almindelige drikkevandskontrol ved forbrugers taphane være uhensigtsmæssigt. Læs Miljøstyrelsens nyhed (23. marts 2020) om problemstillingen.