Grønt Danmarkskort

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”

Retningslinjer

Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen eller i et kommuneplantillæg fastsætte retningslinjer for:

 1. Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne
 2. Prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort
 3. Hvordan kommunen skal vægte hensynet til områderne indenfor Grønt Danmarkskort
 4. Sikring af Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr

Udpegningerne

I kommunernes udpegninger indgår den eksisterende og den potentielle natur. Områderne skal fremgå af et kort i kommuneplanen. Til sammen udgør disse udpegninger det grønne danmarkskort.

Den eksisterende natur:

 • Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder alle eksisterende Natura 2000-områder på land
 • Økologiske forbindelser

Den potentielle natur:

 • Potentielle naturområder
 • Potentielle økologiske forbindelser

Nye krav til kommunerne

Planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne og Grønt Danmarkskort indebærer nye krav til kommunerne.

Kommunerne skal:

1. Anvende Digitale Naturkort

2. Anvende de tre nationale kriterier

3. Sikre sammenhæng mellem udpegninger på tværs af kommunegrænser

4. Redegøre for udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort

5. Udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen  

Digitale Naturkort

De digitale naturkort er et samlet kort- og datagrundlag, som bl.a. indeholder Biodivsitetskortet med vigtige levesteder for sjældne og rødlistede arter. De er udviklet af Miljøstyrelsen til brug for kommunernes udpegninger, men er ligeledes offentligt tilgængelige. Tilgå de Digitale Naturkort.

De tre nationale kriterier

Alle Natura 2000-område på land skal udpeges til Grønt Danmarkskort. Derudover skal følgende kriterier i prioriteret rækkefølge ligge til grund for de øvrige udpegninger:

 1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne.
 2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

 3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, vandmiljø eller rekreation.

Sammenhæng i udpegninger på tværs af kommunegrænser

Ved at skabe sammenhæng i naturudpegningerne på tværs af kommunegrænser kan der skabes større og bedre naturområder med bedre fysisk og/eller funktionel sammenhæng. 

På tværs af kommunerne var der i 2017/2018 nedsat lokale naturråd, som bistod kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Redegørelse for udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort

Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af kommunens overordnede tilgang til udpegningerne med en begrundelse herfor. Det skal bl.a. fremgå af redegørelsen, hvordan Digitale Naturkort og nationale kriterier er anvendt, og hvordan sammenhæng til nabokommuner er sikret. Endelig skal det af redegørelsen fremgå, hvordan kommunerne prioriterer de kommunale indsatser indenfor Grønt Danmarkskort.

Nyt redegørelseskrav

Den 1. april 2020 trådte en lovændring af planloven i kraft. Efter denne ændring skal der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen redegøres for i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”.

Denne redegørelse skal indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”potentielle naturområder”, ”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser” baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring.

På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den forstand, at den skal redegøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for Grønt Danmarkskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.

Grønt Danmarkskort og Forsvarsministeriets interesser 

Det er både en statslig og samfundsmæssig interesse, at opretholde et Forsvar, der kan løse pålagte nationale og internationale opgaver. Staten er forpligtet til at sikre, at soldaterne får den nødvendige træning og uddannelse af hensyn ikke blot til soldaterne, men også operationernes gennemførelse og Danmarks sikkerhed. Ved indførelsen af reglerne om Grønt Danmarkskort i planloven i 2015 blev der derfor taget særskilt stilling til, hvad udpegning af Grønt Danmarkskort på Forsvarsministeriets arealer ville betyde for kommunernes administration af arealerne.

Forsvarsministeriet er i en række tilfælde forpligtet til at indhente kommunalbestyrelsens tilladelse til gennemførelse af militært begrundede aktiviteter. Det er imidlertid ikke intentionen med Grønt Danmarkskort at administrationen af den gældende natur-, plan- og miljølovgivning og praksis for godkendelse af forsvarets aktiviteter skal ændres.

Udpegning til Grønt Danmarkskort vil derfor ikke indebære nye restriktioner for hverken Forsvarsministeriets nuværende eller fremtidige aktiviteter i nationalt og internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der måtte blive omfattet af Grønt Danmarkskort. Dette gælder uanset, at det uden for Forsvarsministeriets arealer er hensigten, at kommunerne ved deres administration af planloven eller anden lovgivning skal lade hensynet til en udpegning af et areal til Grønt Danmarkskort indgå i kommunens vurdering af, om der kan gives tilladelse til det ansøgte. 

Indberetning i Plandata.dk

Kommunen skal, som hidtil, indberette i plandata.dk under temaerne Naturbeskyttelsesområde, vedtaget; for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder; Økologisk forbindelse, vedtaget; for økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Disse temaer udgør tilsammen Grønt Danmarkskort.

Det samlede Grønt Danmarkskort vil også blive vist som et tema under De Digitale Naturkort.

Tilgå plandata.dk.

Relevante links