Administrationspraksis af § 3 i 2006 og 2008

Nedenfor ses Miljøstyrelsens opgørelse af amternes og kommunernes administrationspraksis af dispensationssager vedrørende § 3-beskyttede natur i hhv. 2006 og 2008.

2006

Miljøstyrelsen bad i 2006 alle amterne indsende samtlige § 3 afgørelser for 2006 til brug for udarbejdelse af vejledende materiale til kommunerne. Miljøstyrelsen modtog i alt 1329 § 3 afgørelser. De enkelte § 3 afgørelser kan indeholde flere naturtyper og flere afgørelser. Der er således registeret 1391 § 3 afgørelser fordelt imellem forskellige naturtyper i 2006. Den enkelte § 3 afgørelse kan omfatte mere end et enkelt indgreb og indeholde både dispensation, afslag og lovliggørelse. 

Hvor mange af de § 3 afgørelser amterne traf i årene forud for 2006, som er indsendt til Miljøstyrelsen, vides ikke. Miljøstyrelsen bad i perioden 1. august 1995 til 31. juli 1996 amterne indsende samtlige § 3 afgørelser til brug for effektvurderingen. Miljøstyrelsen modtog i alt 1474 § 3 afgørelser. Nedenstående figur viser fordelingen af indsendte § 3 afgørelser imellem amterne for de to perioder.