Hvordan forbedres luftkvaliteten?

Luftforurening skyldes udledning af en række forskellige stoffer til atmosfæren. Udledninger kommer f.eks. fra bilkørsel, produktion i virksomheder og brug af varme og elektricitet. For at kunne reducere forureningen skal man vide, hvor udledningerne kommer fra (dvs. kilden), og hvor store mængder der udledes.

""

Grænseoverskridende udfordring

Vind, vejr og geografi bestemmer, hvor meget en udledning fra en skorsten eller motor udbredes. Luftforurening spreder sig med vinden over mange tusind kilometer.

I Danmark får vi blandt andet forurening fra industrien og trafikken i Tyskland og Storbritannien. I de svenske og norske skove mærker mennesker, dyr og planter konsekvenserne af udledningerne fra de danske kraftværker, fra trafikken og fra fyring i brændeovne m.m. Luftforurening er derfor et grænseoverskridende problem, der kræver fælles, internationale løsninger. Derfor foregår en stor del af Miljøstyrelsens arbejde med luftforurening internationalt gennem lovgivning i EU og fælles aftaler i FN, som begrænser udledningerne.  

Færre udledninger

NEC-direktivet eller ”direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer” er et EU-direktiv, der har til formål at reducere luftforureningen i Europa. Målet med direktivet er at reducere skadesomkostningerne og andre negative effekter ved luftforurening, så som klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Nogle af de mest skadelige luftforurenende stoffer er fine partikler med en diameter under 2,5 mikrometer (PM2,5), kvælstofsoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser med undtagelse af metan (NMVOC), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3). Netop de fem stoffer har EU landende via NEC-direktivet forpligtet sig til at reducere udledningerne af.

Du kan følge status på nedbringelse af udledningerne er de fem stoffer under NEC-direktivet her

For at understøtte landenes arbejde med at nå reduktionsforpligtelserne, stilles der i NEC-direktivet krav om, at der mindst hvert fjerde år skal udarbejdes et nationalt program, som beskriver arbejdet med at reducere luftforurening. Det seneste nationale program for reduktion af luftforurening blev sendt til EU den 1. april 2019. Se programmet her. Medlemsstaterne er desuden forpligtede til at rapportere deres samlede nationale emissioner hvert år den 15. februar og deres fremskrevne emissioner hvert andet år den 15. marts. Det er DCE, Aarhus Universitet, som udarbejder og indberetter Danmarks emissionsopgørelser og fremskrivninger. Programmerne og de årlige emissionsopgørelser findes tilgængelig på Kommissionens miljødatabase.

Hvad gør vi?

For at nedbringe de danske udledninger af luftforurenende stoffer, reguleres de kilder der bidrager til øget luftforurening – dvs. industrien, biler, brændeovne mm. Det sker på europæisk plan, hvor der er fastsat grænser for hvor meget f.eks. kraftværker og lastbiler må udlede. Der reguleres også på nationalt plan – her er der bl.a. indført miljøzoner i de større byer, og der er vedtaget en ejerskifteordning for brændeovne.

På Det Europæiske Miljøagentur (EEA)s hjemmeside, kan du følge med i de nyeste målinger af luftkvaliteten i hele Europa.

Se også lovgivningen på luftområdet

Luften indendørs

Det er ikke kun luften udenfor, der bliver forurenet, også luften indenfor kan være skadelig. Det er kemiske stoffer der kommer ind udefra, fra møbler og maling, fra elektronik, fyring i brændeovne og fra stearinlys. Der er regler for kemien i møbler og elektronik, men du kan også selv gøre luften bedre indenfor.

Læs mere og få gode råd til et bedre indeklima