Fokus på særlige stoffer

Kemiske stoffer er ikke altid farlige. Men der er nogle, som det er vigtigt at være særlig opmærksom på. Stofferne kan f.eks. være mistænkt for at påvirke hormonsystemet, være kræftfremkaldende, nedbryde ozonlaget og blive ophobet i fødekæden eller i naturen.

Kemikalier i flasker

Bly
Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter pga. af sine unikke egenskaber.
Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade.

Bromerede flammehæmmere
Bromerede flammehæmmere kan tilsættes plast, skum og tekstiler for at hæmme brand i f.eks. computere og fjernsyn. De bromerede flammehæmmere kan dog med tiden frigives og nogle af dem ophobes i miljøet, og er mistænkt for at være årsag til fosterskader og for at være hormonforstyrrende.

Dioxin
Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer. Dioxin er et af de mest akut giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Ftalater
Ftalater er en gruppe af stoffer, der er igennem en lang årrække har været særlig fokus på. Nogle ftalater har vist sig at være problematiske, men ftalater er forskellige og har forskellige effekter på mennesker og miljø.

Giftige stoffer og blandinger
Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i de forkerte hænder. Derfor er der krav om sikker opbevaring og pligt til at anmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger.

Hormonforstyrrende stoffer
På trods af megen forskning i hormonforstyrrende stoffer er det begrænset, hvad vi ved om stoffernes påvirkning af mennesker i de mængder, som vi udsættes for i dagligdagen. Hormonforstyrrende stoffer sættes i forbindelse med bl.a. nedsat frugtbarhed, misdannelser af kønsorganerne samt bryst og testikelkræft.

Kviksølv
Kviksølv kan forårsage en række alvorlige skader på sundhed og miljø. Den måske alvorligste er skade på menneskers nervesystem allerede i fosterstadiet med en risiko for langsommere indlæring og udvikling hos børn.

Ozonlagsnedbrydende stoffer
Den mest udbredte gruppe af ozonlagsnedbrydende stoffer, CFC’erne (freon), er bl.a. blevet brugt som kølemiddel i køleskabe. Når ozonlaget nedbrydes kan det medføre hyppigere forekomst af hudkræft og øjenskader, en svækkelse af immunsystemet hos mennesker og dyr, en reduceret plantevækst på landjorden, og reduceret dyreliv i havet.

PFAS
PFAS (per- og polyfluoralkyl stoffer) dækker over en gruppe kemisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. PFAS vurderes problematiske, da alle stofferne er svært nedbrydelige eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer (med få undtagelser), mange er mobile i vandmiljøet, nogle PFAS er også skadelige og kan ophobes i planter, dyr og mennesker. 

 

Siden er opdateret 20. december 2020