Dioxin

På grund af dioxins negative effekter på mennesker og miljø er der indført lavere grænseværdier og forbedring af forbrænding af affald og rensning af røgen.

”Dioxiner” er en kort betegnelse for polychlorerededibenzo-para-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF). En anden gruppe stoffer, som har beslægtet kemiske struktur og lignende toksisk virkning som ”dioxiner”, er polychlorerede biphenyler (PCB).

Dioxin er giftigt

Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer.

Regulering af dioxin

I forbindelse med den Belgiske dioxinskandale i 1999, hvor PCB-forurenet foder førte til en uacceptabel dioxinforurening af fødevarer kom der internationalt fokus på fødevaresikkerheden i relation til dioxiner og lignende stoffer. På baggrund af skandalen blev der i Danmark og i andre europæiske lande indenfor EU taget initiativ til en forstærket indsats for at reducere befolkningens belastning med dioxiner. I Danmark blev der iværksat et koordineret samarbejde mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet med henblik på reduktion af befolkningens dioxinindtag, som resulterede i den såkaldte dioxinhandlingsplan.

Udledningen af dioxin er faldet væsentligt

Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af dioxin til luften har ført til at de samlede danske udslip er reduceret med 68 % i perioden 1990-2004.

Tidligere var forbrænding af affald i affaldsforbrændingsanlæg den største kilde til forurening med dioxin, men her har indførelsen af krav om bedre forbrænding og rensning af røgen ført til at udslippene er faldet med 94 % - til trods for at mængden af forbrændt affald er mere end fordoblet. I industrien er udslippene faldet med hele 99 % som en følge af at industrien har tilpasset sig lavere grænseværdier.

Indsatsen fra industri og affaldsforbrændingsanlæg har bevirket at røgen fra fyring med træ i private husholdninger nu er den største nationale kilde til forurening af det danske miljø med dioxin. Træfyring står nu for 40 % af det samlede danske udslip af dioxin. Ildebrande er den næststørste kilde i dag, idet brande i bygninger, biler og lodsepladser står for 28 % af det samlede danske udslip. Opgørelsen af de to sidstnævnte kilder der dog usikkert bestemt.