Giftige stoffer og blandinger

Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i de forkerte hænder. Derfor er der krav om sikker opbevaring og pligt til at anmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter.

De danske regler om sikker opbevaring og tyverianmeldelse af gifte (Giftbekendtgørelsen kapitel 4) er et led i regeringens terrorhandlingsplan. Formålet er, at forebygge ulykker og at øge sikkerheden hos virksomheder og institutioner, der opbevarer og håndterer giftige kemikalier.

Det er de enkelte stoffer og blandingers sundhedsmæssige egenskaber (klassificering), der afgør, om de er omfattet af reglerne for opbevaring og tyverianmeldelse.

Stoffer og blandinger der er klassificeret som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 (Acute tox. 1, 2 eller 3), som specifikt målorgan toksiske (enkelt eksponering) i kategori 1 (STOT SE 1) og/eller som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 A eller 1 B (Carc. 1A eller 1B, Muta 1A eller 1B eller Repr. 1A eller 1B)  er omfattede af reglerne for gifte. 

Se giftbekendtgørelsen på retsinformation

Samlet oversigt over hvilke stoffer og blandinger, som er underlagt reglerne for forsvarlig opbevaring (pdf).

Udpeg en/flere giftansvarlige

Virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger i en samlet mængde større end 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang, skal udpege en/flere sikkerhedsansvarlig(e) , som sikrer korrekt opbevaring samt at uvedkommende ikke har adgang til de pågældende stoffer og blandinger. For at vurdere om I skal udpege en giftansvarlig, er det nødvendigt, at I gennemgår den samlede kemikaliebeholdning og får skabt overblik over den samlede mængde af giftige stoffer og blandinger.

I skal også have styr på, hvor mange personer der har adgang til kemikalierne. Giftbekendtgørelsen stiller krav om, at gifte skal opbevares forsvarligt, under lås og utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

”Adgang” betyder derfor, at man har nøgle/adgang til enten det særskilte giftskab/giftrum eller det aflåselige skab eller lokale eller lign., som giftene befinder sig i.

Den giftansvarliges opgaver

En giftansvarlig skal sørge for, at giftene opbevares i henhold til reglerne, og at uvedkommende ikke har adgang.

Hvis I håndterer et omfattende antal kemikalier og har mange ansatte eller studerende, der har adgang til kemikalierne, så kan opgaven kræve, at I har mere end en giftansvarlig, og at I evt. har særlige procedurer for, hvor og hvordan kemikalierne opbevares, hvem der har adgang til de giftige kemikalier, hvordan forbruget kontrolleres, hvordan adgangsforholdene kontrolleres både for interne og eksterne mv.

Politianmeldelse ved tyveri

I skal anmelde det til politiet, hvis I har begrundet mistanke om indbrud i det skab/rum/lokale, hvor I opbevarer gifte.

I skal også anmelde det, hvis der er svind/bortkomst, som ikke kan forklares ved almindelig brug og bortskaffelse. Der er ikke nogen lavere grænse for, hvornår I skal anmelde formodet tyveri af gifte. I piecen kan du se hvad en tyverianmeldelse skal indeholde.

 

Mere info