FAQ og Hjælp

Hvis du har spørgsmål til miljø kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter.

EU-Kommissionen har udarbejdet en FAQ om RoHS , der forklarer hvordan reglerne skal forstås.

Har du specifikke spørgsmål om REACH, kan du læse mere på vores emneside eller få hjælp hos Obfuscated Email

Har du spørgsmål omkring CE-mærkning, kan der være hjælp at hente i EU-kommissionens ’Blue Guide’

Har du spørgsmål om producentansvar i forhold til WEEE kan du få hjælp hos DPA-System

For at besvare spørgsmålet er det nødvendig at foretage en konkret vurdering af om komponenten/tilbehørets funktion skal opfattes som en reservedel eller som en ”stand alone”- komponent.

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at et mundstykke til en støvsuger/højtryksrenser, som udgangspunkt er at betragte som en reservedel, idet der er tale om en separat del af EEE (elektrisk og elektronisk udstyr), som kan udskifte en del af EEE, og hvor EEE ikke kan fungere efter hensigten uden den pågældende del af EEE. Elektrisk og elektronisk udstyrs funktionsdygtighed genetableres eller øges, når den pågældende del erstattes af en reservedel (se definitionen på ”reservedel” i RoHS-bekendtgørelsen). Dette gælder uanset om tilbehøret sælges separat.

Da reservedele er inden for RoHS-reglernes anvendelsesområde, så vil komponenter/tilbehør som kan opfattes som reservedele også falde inden for RoHS reglernes anvendelsesområde.

Mundstykker, som støvsugeren typisk er født med i ”maven” som tilbehør, vil ligeledes falde ind under definitionen på reservedele.

I Danmark falder byggevarer ind under kategori 11 i bilag 1. Det betyder, at byggevarer skal efterleve RoHS-reglerne fra 2019.

I RoHS bekendtgørelsen er store faste installationer undtaget, og udstyr indbygget i store faste installationer er ligeledes undtaget, men bygninger anses ikke som store faste installationer (se også Kommissionens FAQ spørgsmål 3.1). Byggevarer som elektriske døre og vinduer er derfor ikke undtaget.

Her er der et link til  kommissionens FAQ.

Ja, selv om man ikke er lagerførende er man fortsat omfattet af RoHS-bekendtgørelsen.

Salg af udstyr, hvor der reelt ikke flyttes noget fysisk, betyder ikke, at man ikke at man fritages fra at overholde reglerne i RoHS-bekendtgørelsen.

Nej, de erhvervsdrivende skal kun registrere de andre erhvervsdrivende som de har leveret elektrisk og elektronisk udstyr til eller fået leveret elektrisk og elektronisk udstyr fra.

Hav- og vindmøller kan betragtes som ”faste installationer i stor skala”, og kan dermed være undtaget fra RoHS-reglerne, jf. RoHS-bekendtgørelse nr. 1216 af 10. august 2020 § 1, stk. 2, nr. 4.

Betingelserne for at falde ind under definitionen på faste installationer i stor skala er:

En stordimensioneret kombination af forskellige typer af apparater og, hvis relevant, andet udstyr, der samles og installeres af fagfolk med henblik på permanent anvendelse på et på forhånd fastsat og dertil indrettet sted, og som afmonteres af fagfolk, jf. definitionen i direktivet (2011/65/EU) art. 3, nr. 4.

Det afgørende er således, at der er tale om et stort apparat/udstyr, som nødvendiggør montering og afmontering af fagfolk, samt at placeringen er permanent og indrettet til formålet. Vindmøller og havvindmøller, som lever op til disse krav, er undtaget fra reglerne.

 

Det er muligt at søge om, at den specifikke anvendelse undtages fra reglerne i RoHS Direktivet. I Artikel 5 står der beskrevet, hvordan man søger om en undtagelse. Hvis undtagelsen bliver vedtaget, er den direkte gældende i alle EU-lande.

Se den senest konsoliderede version af RoHS-direktivet (oprindelig RoHS-direktiv med efterfølgende ændringer) (EU-kommissionens hjemmeside)

Enkeldele skal i princippet kunne skilles ad, uden at produktet går i stykker eller tydeligvis være fremstillet af forskellige materialer. Det er let at forstå i produkter som f.eks. en kuglepen, hvor man kan skille pennen ad og samle den igen. Det er stadigvæk simpelt i f.eks. en dukke, hvor håret betragtes som en homogen enkeldel, fordi det tydeligvis er lavet af et andet materiale end hovedet, selv om man ikke kan skille de to dele ad uden at klippe håret af og dermed ødelægge produktet.

Tvivlspørgsmålene opstår, når man går tilpas langt ned i størrelse og man ikke længere umiddelbart kan se, når der er tale om forskellige materialer. Men så længe det er teknisk muligt at skille eller splitte materialer ad mekanisk, såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male- eller slibeprocesser, er der tale om to forskellige homogene enkeldele.

CEN standard (EN50581:2012) beskriver, hvordan man sørger for den fornødne dokumentation. Ifølge standarden skal der som minimum være en leverandørerklæring for samtlige komponenter (både elektroniske og ikke-elektroniske) i udstyret, om at komponenterne overholder RoHS-reglerne. Erklæringen skal ikke nødvendigvis indeholde analyseresultater, men man skal som producent kunne redegøre for, at man kan stole på sin leverandør og evt. overveje at lave stikprøver.

Datoen for undtagelsens ophør afhænger af, hvilken kategori det elektriske eller elektroniske udstyr falder ind under.

Det vil sige, er det elektriske eller elektroniske udstyr omfattet af kategori 1-7, 10 og 11 i bilag 1 til direktivet (1. Store husholdningsapparater, 2. Små husholdningsapparater, 3. It- og teleudstyr, 4. Forbrugerudstyr, 5. Belysningsudstyr, 6. Elektrisk og elektronisk værktøj, 7. Legetøj og fritids-og sportsudstyr, 10. salgsautomater, 11. Andet EEE, der ikke er dækket af ovenstående kategorier), og var undtagelsen opført på bilag III den 21. juli 2011, er udløbsdatoen  21. juli 2016 .

Er det elektriske eller elektroniske udstyr derimod omfattet af kategori 8 og 9 i bilag 1 til direktivet (8. Medicinsk udstyr, 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter), og var undtagelsen opført på bilag III den 21. juli 2011, afhænger udløbsdatoen af, om der er tale om:

1) Medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

2) Udstyr, der er beregnet til medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

3) Industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

Er der tale om nr. 1) er udløbsdatoen den  22. juli 2021 . Er der tale om nr. 2) er udløbsdatoen den  22. juli 2023 . Og endelig er der tale om nr. 3) er udløbsdatoen  22. juli 2024 .

De nævnte datoer gælder dog kun for så vidt, der ikke er fastsat en kortere periode.

EU produceret udstyr anses for at være markedsført, når det færdige udstyr fysisk er flyttet fra producenten videre i distributionskæden, eller hvis der er indgået en bindende juridisk aftale om overdragelse af ejendomsretten.

Varer importeret fra ikke EU-lande anses for overdraget, når de har afsluttet toldbehandlingen.

Det er en god ide at udlevere/efterspørge dokumentation videre i distributionskæden for at kunne bevise, at udstyret er overdraget af producenten inden reglerne trådte i kraft. Dokumentationen kan være nødvendig i forbindelse med senere kontrol.

Begrænsningen gælder for elektrisk og elektronisk udstyr, der for første gang udbydes på EU’s marked med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. Det betyder, at begrænsningen kun gælder for nye produkter på EU’s marked, og ikke for dem, som allerede er bragt i omsætning eller er gjort tilgængelig på markedet.

Du kan læse mere om definitionen af ”at gøre tilgængelig på markedet” og ”at bringe i omsætning” i The Blue Guide, udgivet af Kommissionen. Læs den

Nej, en hjemmeside er ikke nok. Ifølge kommissionens ’Blue Guide’ er en hjemmeside ekstra information, og derfor ikke nok til at kunne identificere producenten. En adresse skal indeholde gadenavn, husnummer, by, byens postnummer og land.

Se også EU-kommissionens  ’Blue Guide’  her.

Ja, LED-lyskilder er omfattet af RoHS-reglerne, da det hører ind under belysningsudstyr, jf. § 1, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 5 i  bekendtgørelse nr. 1041 af 30. oktober 2012 (RoHS-bekendtgørelsen).

LED-lyskilder skal derfor overholde de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen, herunder reglerne om at de ikke må indeholde bestemte stoffer i koncentrationer, der er højere, end hvad der fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen. Dog med de undtagelser, der fremgår af bilag 3 og 4.”

Hvis der er tale om en stor fast installation, er anlægget ikke omfattet af RoHS bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen betragter generelt anlæg til lejligheder eller private hjem som mindre anlæg, mens større anlæg, der anvendes i industrien og i varehuse, som regel er store anlæg.

Der er også hjælp at hente i spørgsmål 3.1 i EU-Kommissionens FAQ

Kørestole og elcykler er omfattet af RoHS-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at kørestole og el-cykler hører til i produktkategori 11. Det betyder, at de skal efterleve RoHS-reglerne fra 2019. 

Hæve-sænke-borde er omfattet af RoHS bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at hæve-sænke-borde hører til i produktkategori 11. Det betyder, at de skal efterleve RoHS-reglerne fra 2019.

Der skal ansøges om fornyelse af en undtagelse på bilag 3, såfremt denne ikke skal ophøre ved fristens udløb.

Ansøgningen skal indgives til Kommissionen og skal indsendes senest 18 måneder før undtagelsens udløb. Dette følger af RoHS-direktivets (2011/65/EU) artikel 5, stk. 3, 4 og 5. Se endvidere bilag V til direktivet i forhold til krav til ansøgningens indhold.

Siden er opdateret 20. december 2020