Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-bekendtgørelsen)

RoHS-bekendtgørelsen sætter grænser for indholdet af skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

Siden 22. juli 2019 må elektrisk og elektronisk udstyr ikke indeholde:

Bly, Kviksølv, Cadmium, Hexavalent chrom, Polybromerede biphenyler (PBB), Polybromerede diphenylethere (PBDE), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Buthylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) og Diisobutylphthalat (DIBP).

Grænseværdien er 0,1 % for alle stofferne undtagen for cadmium, hvor grænsen er 0,01 %. Reglerne omfatter som udgangspunkt alle elektriske og elektroniske produkter.

Færre skadelige stoffer er godt for vores miljø og sundhed

Reglerne skal beskytte forbrugerne mod farlige stoffer. Bromerede flammehæmmere kan f.eks. skabe misdannede fostre og give kræft. Derudover bliver udstyret mindre farligt for miljøet, når det senere bliver til affald og det kan være nemmere at genanvende materialerne.

Reglerne gælder også for reservedele

Reglerne gælder som udgangspunkt for det færdige produkt, men komponenter, der skal bruges som reservedele, er også omfattet reglerne. 
Reservedele, der kun bruges til udstyr, der er solgt før reglerne trådte i kraft eller til udstyr, som er undtaget fra reglerne, skal ikke overholde reglerne. Det kaldes ”repair as produced”-princippet.

Reglerne træder trinvist i kraft

Siden 2006 har reglerne omfattet store og små husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, forbrugerudstyr (radio, tv mv.), belysningsudstyr (både el-pærer og lamper), værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, samt salgsautomater. I 2014 blev medicinsk udstyr samt måle og reguleringsinstrumenter omfattet.

 • Fra d. 22. juli 2017 blev industrielle måle- og reguleringsinstrumenter omfattet.
 • Fra d. 22. juli 2019 blev alt andet udstyr omfattet.

Produkter undtaget fra reglerne

Af forskellige årsager er følgende produktgrupper undtaget fra RoHS-reglerne:

 • Militært udstyr
 • Rumudstyr
 • Specifikt udformet udstyr til installation i andet udstyr
 • Store stationære industrielle værktøjer
 • Store faste installationer
 • Visse transportmidler
 • Mobile ikke-vejgående maskiner til erhvervsmæssig brug
 • Aktivt implantabelt medicinsk udstyr
 • Solcellepaneler beregnet til store solcelleanlæg
 • Udstyr specifikt udviklet til forskning og udvikling
 • Pibeorgler

Komponenter undtaget fra reglerne

Hvis der ikke findes alternativer til en specifik komponent eller anvendelse, er det muligt for virksomheder at søge dispensation hos EU-kommissionen. Du kan se alle undtagelserne i bilag 3 og 4 i bekendtgørelsen. Det er beskrevet i RoHS Direktivet kap. 5, hvordan man søger om dispensation.

Gammelt udstyr er ikke omfattet af reglerne

Udstyr, der er blevet bragt i omsætning på det europæiske marked før reglerne trådte i kraft, skal ikke opfylde kravene og kan frit sælges videre. Hvornår noget er bragt i omsætning, kan man læse mere om i den såkaldte Blue Guide om generelle retningslinjer for EU’s produktlovgivning fra 2016 i afsnit 2.3 og 2.4.

Det er en god ide at udlevere/efterspørge dokumentation videre i distributionskæden for, at udstyret er blevet markedsført af producenten inden reglerne trådte i kraft. Dokumentationen kan nemlig være nødvendig i forbindelse med senere kontrol.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Det er forbudt at importere og sælge udstyr i Danmark, der ikke overholder reglerne. Virksomhederne skal derfor sikre sig, at udstyret ikke indeholder de forbudte stoffer. 
Miljøstyrelsens kemikalieinspektion fører tilsyn med reglerne.

CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

Siden 2013 har producenter af nyt elektrisk og elektronisk udstyr i forhold til RoHS skulle:

 • gennemføre overensstemmelsesvurderingsprocedure
 • udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation
 • udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og
 • CE-mærke deres udstyr

Importører skal sikre sig, at producenten har opfyldt sine forpligtigelser og forhandlere af elektrisk og elektronisk udstyr skal sikre sig, at deres produkter er CE-mærket. 

Der findes en række regler for elektronik

Vær opmærksom på, at der findes en række regler, som elektronik skal overholde. I forhold til kemiske stoffer skal man være opmærksom på de generelle kemikalieregler (REACH) . Er der batterier i produktet, skal man være opmærksom på de særlige regler for batterier . Er der tale om elektronisk legetøj, skal udstyret også overholde legetøjsreglerne.  

Herudover skal man være opmærksom på, at der også er andre krav til elektronik som f.eks. producentansvar i forhold til elektronikaffald, krav til strømforbrug og sikkerhed i forhold til kortslutning.

Hvor kan jeg få mere at vide?

RoHS-bekendtgørelsen  (retsinformations hjemmeside)

De danske regler er baseret på EU-regler , der kan findes på Kommissionens sider om RoHS og på EUR-LEX hjemmeside 

FAQ om RoHS-bekendtgørelsen  (Miljøstyrelsen)

FAQ om RoHS (EU-Kommissionens hjemmeside 

Temasektion om regler for elektronisk udstyr

Generelle retningslinjer for EU’s produktlovgivning  findes i Blue Guide 2016  på EU-Kommissionens hjemmeside.