Marine naturnationalparker

Aftalepartierne bag Finansloven 2022 ønsker at styrke naturen og biodiversiteten på havet. Det er derfor besluttet at oprette marine naturnationalparker i Lillebælt og Øresund.

Med etablering af to marine naturnationalparker vil der være et øget fokus på videns- og naturfremmende indsatser i Lillebælt og Øresund. Til dette er der afsat 10 mio. kr årligt i årene 2022-2025. Etablering af to marine naturnationalparker blev besluttet i forbindelse med aftale om finansloven 2022 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Marin naturnationalpark Øresund

Øresund er en biologisk spændende transitionszone mellem det brakke Østersø vand og det mere saltholdige vand fra Skagerrak. Øresund har haft et trawlforbud siden 1932, hvilket har bidraget til at skabe bedre bundforhold. 

Marin naturnationalpark Lillebælt

Lillebælt er et særpræget havområde med stor variation i vanddybder og med den tætteste bestand af marsvin i de danske farvande.

Rapporter og materiale om Lillbælt og Øresund

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om miljøtilstanden og de menneskeskabte faktorer der påvirker tilstanden i Øresund. Rapporten er udarbejdet af DTU Aqua ud fra eksisterende viden. Rapporten kan læses her: Miljøtilstand og presfaktorer i Øresund