Anlæg i landskabet

Byggeri og anlæg i det åbne land vil påvirke landskabsoplevelsen. Landskabshensyn skal derfor indgå i planlægningen af anlæg i det åbne land.

Bygninger og anlæg i landskabet skal lokaliseres og indpasses af hensyn til landskabsressourcen. Hovedprincippet for den fysiske udvikling af landet, by- og landzoneprincippet, er grundkernen i beskyttelsen af det åbne land mod spredt og uplanlagt bebyggelse, og dermed for varetagelse af landskabsinteresserne. Industri og tekniske anlæg bør placeres i tilknytning til byområder, medmindre de som vindmøller er afhængige af en placering i det åbne land.

Miljøstyrelsen bidrager til vejledning om varetagelse af landskabsinteressen og nye anlæg. Det gælder bl.a. de anlæg, som er fastlagt i  projekterings- eller anlægslove, i landsplandirektiver og i kommuneplanlægningen. Der er vejledning om f.eks. vindmøller, solenergianlæg, biogasanlæg, landbrug og sammentænkning af tekniske energianlæg i landskabet.