Reklamer

Naturbeskyttelseslovens regler om forbud mod reklameskiltning m.v. (§ 21) har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for reklameskilte m.m. Der er dog en række undtagelser fra forbuddet, så borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder har en række muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 466 af 14. maj 2018 og trådte i kraft den 1. juli 2018. Samtidig trådte bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler om skiltningen.

Det må man ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propaganda øjemed.

Forbuddet er absolut og gælder i princippet, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende eller ej – f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.

Forbuddet gælder kun i åbent land

Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.).

Miljø- og Fødevareklagenævnet refererer på nævnets hjemmeside til en række konkrete afgørelser om, hvad der forstås ved det åbne land.

Det må man gerne

Der er undtagelser fra forbuddet:

 • Virksomhedsreklamer, der opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet.
 • Skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde.
 • Skiltning om salg af erhvervsgrunde i områder, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, men som endnu ikke er lokalplanlagt.
 • Mindre skilte, der opsættes højst 30 meter fra byer, med højest 3.000 indbyggere, regnet fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, og som oplyser om lokale virksomheder i byen, jf. om afgrænsningen i § 9 i nedenstående bekendtgørelse.
 • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.
 • Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager mv., når det er dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.
 • Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner, godkendt af Rådet for Sikker Trafik.
 • Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med valg.
 • Skiltning til lokale arrangementer.
 • Skiltning til små enkeltstående arrangementer i det åbne land.
 • Skiltning til større arrangementer i det åbne land.

Reglerne om skiltning i det åbne land fremgår af naturbeskyttelseslovens § 21. De præcise regler for udformning og placering af skiltning – med enkelte undtagelser – fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Læs mere om reglerne i  Vejledning om opsætning af reklamer i det åbne lande – naturbeskyttelseslovens § 21.

Herudover kan der være anden lovgivning, hvorefter skiltning i det åbne land er tilladt. Efter § 78 i og § 57 i momsbekendtgørelsen skal den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser på privat grund skilte med virksomhedens navn og CVR-nummer (alternativt SE-nummer eller RUT-nummer), når der arbejdes på stedet.

Skilte opstillet efter momsbekendtgørelsen, som indeholder de påkrævede oplysninger, vil ikke være i strid med naturbeskyttelseslovens § 21, da skilte opstillet af hensyn til kontrol efter momslovgivningen ikke er opsat i reklameøjemed eller udgør reklame i naturbeskyttelseslovens forstand.

Hvis skiltet indeholder andet og mere end disse oplysninger, kan skiltet udgøre reklame i strid med reglerne i naturbeskyttelseslovens § 21. Dette vil bero på en konkret vurdering.

Myndigheder

Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne overholdes. På statsveje er det Vejdirektoratet.

Der kan ikke dispenseres fra reklameforbuddet, bortset fra reklamer på idrætsanlæg og golfbaner.

Tilsynsmyndigheden afgør, om et skilt er opsat eller kan opsættes lovligt et bestemt sted, f.eks. om der er tale om det åbne land. Tilsynsafgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når der er tvivl om for­ståelsen af lovgrundlaget.