Landanlæg for Jammerland Bugt Kystnær Havvindmøllepark

Jammerland bugt kystnær havvindmøllepark består at et anlæg på havet og et anlæg på land. Landanlægget er beliggende i den østlige del af halvøen Asnæs syd for Kalundborg og beliggende i Kalundborg kommune. Anlægget omfatter en undersøgelseskorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd frem til transformerstationen, der etableres på land på Equinor’s raffinaderi, og videre mod nord frem til linjefeltet ved Asnæsværket.

Oversigtskort med afgrænsninger for undersøgelseskorridoren for landkabler (blå optegning). Landkablerne kan enten løbe under det eksisterende solcelleanlæg eller udenom mod øst. Det omtrentlige ilandføringspunkt er angivet med gul cirkel. Den omtrentlige placering af transformerstationen er angivet med rød cirkel.

Kort om projektet

Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark planlægges etableret i Jammerland Bugt centralt i området mellem Fynshoved, Reersø og Asnæs. Den kystnære havvindmøllepark vil have en samlet effekt på op til 240 MW ved nettilslutningspunktet. Der er ca. 6-8 km fra vindmølleområdet på havet til kysten, og der vil være ca. 2½ km på land til den nye transformerstation, der etableres, samt yderligere ca. 0,5 km til nettilslutning ved Asnæsværket. Havmølleparken vil levere den producerede effekt via ca. tre 66 kV kabelanlæg til en 132/66 kV transformerstation. Det er landdelen af projektet der beskrives her.

Myndighedsroller og bygherreroller

European Energy er bygherre for størstedelen af projektet og Energinet er bygherrer for en mindre udvidelse inden for Asnæsværkets grund. Miljøvurderingen af projektet har delt myndighed, idet Energistyrelsen er myndighed for aktiviteter på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed for aktiviteter på land. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen foretager en samlet miljøvurderingsproces med udarbejdelse af en fælles miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at meddele en §25 tilladelse for landanlæg i henhold til Miljøvurderingsloven, og Energistyrelsen er ansvarlig for §25-tilladelsen på havet.

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Du kan også finde oplysninger om projektet på Energistyrelsen hjemmeside.

Proces

Miljøvurderingsprocessen for Jammerland Bugt Kystnær Havvindmøllepark.

Udarbejdelsen af afgrænsningsnotat. Tidspunkt: februar 2021 - 1. halvår 2022.

Aktuel status (opdateret 30. marts 2022)

Sagens dokumenter

Afgrænsning

Idéfase (12. februar 2021)

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfasen (idéfase med debatoplæg), hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. Idehøringen starter 12. februar 2021. Frem til 19. marts 2021 kl. 12 er du velkommen til at sende dine ideer og forslag til miljøvurderingerne til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens fælles postkasse: hoeringhesseloe@ens.dk Høringen blev gennemført via høringsportalen.

Idéoplæg