Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark - Fornyet behandling

Vesterhav Nord Havmøllepark er en del af udbuddet af kystnære havmølleparker som følge af Energiaftalen fra 2012. Landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark indeholder bl.a. ilandføringen på kysten nord for Vejlby klit, hvorfra kablerne føres til en ny højspændingsstation ved Engbjerg. Kabelanlægget føres videre til Station Idomlund nær Holstebro.

Vesterhav Nord er en havmøllepark med en kapacitet på 176 MV, som skal producere grøn strøm svarende til 180.000 husholdningers årlige elforbrug. Projektet er et konkret resultat af Folketingets energi-politiske aftale af 22. marts 2012, der skal sikre, at en stadig større del af energiforbruget i Danmark fremover kan dækkes af vedvarende energi.

Den tidligere proces

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) meddelte den 18. januar 2017 tilladelse til etablering af landanlægget. Hovedparten af landanlægget skulle opføres af Energinet, mens en mindre del skulle opføres af Vattenfall under samme tilladelse.

SVANAs VVM-tilladelse af 18. januar 2017 til opførelse af Vesterhav Nord Havmøllepark landanlæg blev imidlertid påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Idet klagerne ikke havde opsættende virkning, valgte Vattenfall og Energinet at igangsætte anlægsarbejdet. Langt det meste af landanlægget blev således anlagt i perioden 2018 til 2020. Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 16. juni 2021 afgørelse i sagen, og ophævede og hjemviste VVM- tilladelsen til fornyet behandling hos Miljøstyrelsen.

Kort om projektet

Energinet har etableret en ny kystnær højspændingsstation Engbjerg og anlagt et ca. 35 km langt kabel herfra til den eksisterende højspændingsstation Idomlund, der er blevet udbygget. Anlæggene indgår i nettilslutningen af den kystnære havmøllepark Vesterhav Nord, som etableres af Vattenfall. Vattenfall etablerer tilslutning af søkabler til landkabler på stranden ved Vejlby Klit og fører kabler på en ca. 5 km lang strækning frem til stationen ved Engbjerg. Landanlægget er beliggende i Lemvig og Holstebro Kommuner.

Miljøstyrelsen er myndighed for anlæg på land og ansvarlig for miljøvurderingstilladelsen for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed for så vidt angår anlæg på havet og har meddelt tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. 

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Du kan også finde oplysninger om projektet på Vattenfalls og Energinets hjemmeside:

https://energinet.dk/Vesterhav-Nord

https://group.vattenfall.com/dk/vores-forretning/vindprojekter-i-danmark/vesterhav-nord

  

Aktuel status (opdateret 24. marts 2023)