Kæmpebjørneklo

De tre store bjørnekloarter kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), rundlobet bjørneklo (Heracleum sosnowskyi) og hårfrugtet bjørneklo (Heracleum persicum) er alle invasive planter. Kæmpebjørnekloen er almindelig overalt i landet, mens de to øvrige arter er meget sjældne i Danmark. Da de tilmed er nemme at forveksle med kæmpebjørneklo og bekæmpelsen af dem er ens, beskrives de her alle under navnet kæmpebjørneklo.

Kæmpebjørneklo er en skærmplante. Den bliver normalt to til fem meter høj og har op til tre meter lange blade. Stænglen kan blive ti cm i diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst. 

Planter, der lige er spiret frem, har runde blade, men bladene bliver efterhånden takkede, og fuldt udviklede blade er fligede og stærkt takkede. 

Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme i toppen af stænglen. Skærmene er ca. 50 cm brede med 50 til 150 grene. Der kan være mere end 80.000 blomster på en enkelt plante. 

Blomstringen sker fra juni-august. Fra juli danner bjørnekloen frø. I gennemsnit sætter en plante 20.000 frø. 

Rundlobet bjørneklo afviger fra de øvrige invasive bjørneklo, ved at have blade uden spidse flige.

Hårfrugtet bjørneklo ligner kæmpebjørneklo meget. Skærmene er mere kugleformet og oftest er sideskærmene væsentligt mindre og dårligt udviklet. Bladpladen er ikke så dybt indskåret og har forholdsvis grove og butte tænder i bladranden. Har typisk flere skud fra roden og meget asymmetriske randkroner.

Kæmpebjørnekloens økologi

Kæmpebjørnekloen stammer fra Kaukasus, hvor den findes i lavlandet på fugtprægede skråninger. I Danmark foretrækker den fugtige voksesteder som moser, enge og langs åer, men den kan også findes på mere tør bund som for eksempel overdrev og industrigrunde.

Kæmpebjørnekloen formerer sig udelukkende ved at sprede frø og ikke vegetativt. Det vil sige, at hvis man skærer roden over et sted under vækstpunktet, så dør planten.

Typisk blomstrer kæmpebjørneklo og rundlobet bjørneklo i sit andet eller tredje leveår, og derefter dør de. Hårfrugtet bjørneklo er flerårig og kan blomstre i mange år.

Kæmpebjørnekloen er giftig

Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis.

Det svider ikke at få plantesaft på huden, og derfor skal man være særligt opmærksom og dække sin hud godt til, hvis man er i kontakt med kæmpebjørneklo. 

Hvis man får plantesaft på huden, skal man inden 20 minutter, vaske hudområdet med vand og sæbe, og huden skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Evt. kontakt læge i forbindelse med forbrændinger. 

En invasiv art

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her. 

Kæmpebjørnekloen (Heracleum mantegazzianum) er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.

Rundlobet bjørneklo stammer også fra Kaukasus, men blev først opdaget i 1944. Kort tid herefter blev den indført til Europa (især Baltikum) til ensilageproduktion pga. den høje biomasseproduktion. Dette blev senere opgivet, da mælk og kød optog den kraftige anis-smag. Rundlobet bjørneklo er kun fundet et sted i Danmark i Ryparken i København.

Hårfrugtet bjørneklo stammer fra det nordlige Tyrkiet, Iran og Irak og frø blev indført til England i 1819. Den er især invasiv i Norge, hvor planten opfattes som ikonisk for byen Tromsø og går under navnet Tromsøpalmen. I Danmark er den meget sjælden og der er kun fundet få forekomster.

Vejledning til bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Hvorfor skal kæmpebjørnekloen bekæmpes?

De tre store bjørnekloarter kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), rundlobet bjørneklo (Heracleum sosnowskyi) og hårfrugtet bjørneklo (Heracleum persicum) er alle invasive planter. Invasive arter fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning. Desuden forringer den de rekreative og landskabelige værdier. Disse arter er uønsket, da de indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Vi har i Danmark igennem mange år haft en lovgivning imod kæmpebjørneklo, som er en plante der genkendes af de fleste. I 2015 vedtog EU en lov der forbyder yderligere 2 bjørnekloarter, nemlig rundlobet og hårfrugtet bjørneklo. Disse to arter er meget sjældne i Danmark. Da de tilmed er nemme at forveksle med kæmpebjørneklo og bekæmpelsen af dem er ens, behandles de her alle under navnet kæmpebjørneklo. Kun i de tilfælde, hvor der er store forskelle på arterne, beskrives det.

Lovgrundlag

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, skal bekæmpelsen foregå flere år i træk.  

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo   

Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af  Lovbekendtgørelse om drift af landbrugsjorde

Rundlobet bjørneklo og hårfrugtet bjørneklo er ikke omfattet af denne lovgivning.

Indsatsplaner og lovstof

Med bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo fra 2006, fik kommunerne mulighed for at udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Private lodsejere blev hermed forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom, hvis denne ligger i et område der er omfattet af en indsatsplan. Indsatsplanen skal bl.a. indeholde en vejledning om hvilke metoder der er egnede til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

NB: Nye regler: Nye regler for bekæmpelse af kæmpebjørneklo pr. 1. juli 2017

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Bekendtgørelse af Lov om drift af landbrugsjorde

Med den nye bekendtgørelse foretages bl.a. følgende ændringer:

 • kommunen får mulighed for, under visse betingelser, at fortage
 • bekæmpelse for ejerens eller brugers regning i de tilfælde hvor ejeren eller brugeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse.
 • strafmuligheden er ophævet, således at der ikke længere kan indgives politianmeldelse mod ejeren eller brugeren
 • Ændrede krav til indhold af påbud når kommunen påtænker at foretage bekæmpelse for ejers eller brugers regning.

Indsatsplaner der er vedtaget inden den 1. juli 2017, er fortsat gældende, men således at de nye regler finder anvendelse. Det betyder, at kommunerne ikke vil kunne indgive politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud, der er begrundet i en tidligere vedtaget indsatsplan. Påbud udstedt inden den 1. juli 2017, hvori det varsles at kommunen vil foretage politianmeldelse kan således ikke håndhæves, og der skal udstedes nyt påbud. Såfremt kommunen påtænker at foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning skal dette fremgå af påbuddet.

Beløbet på 3,81 kr. pr. kvadratmeter som kommunerne højst kan opkræve hos ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud, er inklusive eventuel moms, som derfor ikke kan tillægges udover.

Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo - Generelle råd

Effektiv bekæmpelse starter med et godt kendskab til planten. Udryddelse kræver ofte en kombination af flere bekæmpelsesmetoder. Sidst i forløbet, når der kun er få overlevende planter tilbage, er ”den vandrende spade” uvurderlig i bekæmpelsen. Det vil sige, at hver gang området besøges, har man en spade i hånden og rodstikker de få planter, der opdages. 

Vurdér bestanden

Inden man starter bekæmpelsen, er det vigtigt at vurdere bestanden. Er der mange små planter, hvilket der typisk er, når der har været frøsætning de foregående år, så er skærmkapning en effektiv måde at få plantetætheden bragt ned, via ”selvudskygning”. Efter et par år kan rodstikning påbegyndes. Hvis man rodstikker i en tæt bestand, kan indsatsen ikke ses tre uger senere, så den rigtige metode skal vælges fra start. Består bestanden af spredte planter, kan rodstikning startes med det samme.

Ved rodstikning kan man nå langt på under en dag, men følger man ikke op på bekæmpelsen, kan resultatet ikke ses en måned senere. Laver man der imod et kontrolbesøg 14 dage senere og bruger en time på at tage de planter, man overså første gang, er området næsten sikkert bjørneklofrit fremover.

Også ved skærmkapning er det meget vigtigt, at man følger op på den første indsats. Man vil være overrasket over, hvor mange man overså første gang eller som er skudt op. Hyppig overvågning og kontrol med bestandene vil spare mange ressourcer senere.

Ved maskinel bekæmpelse er det særdeles vigtigt at man stopper maskinen og til fods kommer ud i tilstødende krat, f.eks. med en spade i hånden.

Systematik og vedholdenhed

Grundighed, systematik og vedholdenhed er kodeord, når det gælder bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Vær systematisk og sørg for at lave meget kontrol og opfølgning på det udførte arbejde. Det kan langt bedre svare sig at rydde et hjørne af en bestand fuldstændigt end at forsøge at bekæmpe hele bestanden halvhjertet. Der må under ingen omstændigheder færdigmodnes frø i en bekæmpet bestand. Selvom en bestand synes udryddet, bør man tilse den mindst tre år efter, sidste plante er set.

Disse anbefalinger gælder også for større områder, som f.eks. en kommunal indsatsplan, eller for lodsejere der har store arealer med mange bestande.

Beskyt dig mod kæmpebjørnekloens saft

Kæmpebjørnekloens saft gør huden ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger. Påvirkede hudområder kan være følsomme over for sollys i årevis. Når man bekæmper kæmpebjørneklo er det derfor vigtigt, at man undgår hudkontakt med planten, også selvom solen ikke skinner.

Dæk hele kroppen med handsker og tøj, helst i syntetiske vandafvisende materialer. Hvis du skal slå planten, bør du beskytte dit ansigt med visir eller beskyttelsesbriller. Pas på ikke at klø i ansigtet eller på anden hud med handskerne på.

Fortag så vidt mulig bekæmpelsen tidligt eller sent på dagen, når solen står lavt.

Gør det til en vane at vaske udsatte hudpartier (typisk ansigt, hals, hænder og underarme), hver gang der er en pause.

Får du plantesaft på huden, skal du inden 20 minutter vaske huden med vand og sæbe, og hudområdet skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Evt. kontakt lægen i forbindelse med forbrændinger. 

Valg af bekæmpelsesmetode

Vælg herunder, hvilken type areal bekæmpelsen skal foregå på. Derefter kan du aflæse, hvilken metode der egner sig til hhv. små, store og meget store bestande af kæmpebjørneklo.

Vurderingen af metoder er baseret på en afvejning af tidsforbrug, effektivitet, arbejdsmiljø og påvirkning på natur og miljø. Angivelserne er vejledende.

Arealtyper

Bekæmpelsesmetoder

Reetablering af området efter bekæmpelse

Når kæmpebjørneklo har stået i et område gennem en årrække, er der ophobet store mængder næringsstoffer, og forudsætningerne for den oprindelige danske vegetation på stedet er ændret radikalt. Dette bevirker ofte, at en udryddelse af kæmpebjørneklo fører til et højtvoksende samfund af grove planter som f.eks. tidsler og brændnælder.

Ønskes den oprindelige danske vegetation tilbage er det som regel nødvendigt gennem et par år at udpine området. Dette kan ske enten ved at tage høslæt gennem flere år eller ved at etablere græsning.

Planlægning af indsatsen

Forud for hver vækstsæson opfordres hver enkelt grundejer til at danne sig et overblik over, hvor mange bestande af kæmpebjørneklo, der er tale om, samt hvor store de er. September er et godt tidspunkt, da blomstrende planter er døde og bestandene er tilgængelige (pas på ikke at sprede frø! – vask dine støvler i området).

Derefter bør det vurderes, hvilke metoder der er mest velegnede til at bekæmpe de pågældende bestande, og der bør laves en plan for bekæmpelsen af hver enkelt bestand.

Sørg for at komme tidligt ud i bestandene og påbegynd bekæmpelsen, så snart det er muligt. I milde vintre spirer kæmpebjørneklo sidst i februar, og de store planter skyder allerede i vintermånederne.

I vækstsæsonen skal der være en håndfast og konsekvent 100 % bekæmpelses-indsats suppleret af kontrol og opfølgning.

Sidst på sæsonen er det rigtige tidspunkt at gøre status over bekæmpelsen, så man kan planlægge det følgende års indsats optimalt. Her præsenteres de opgaver, der kan være relevante i forbindelse med den årlige bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo året rundt

Efterår - vinter

 • Få overblik over antal bestande og bestandsstørrelser
 • Undersøg hvilke metoder der er velegnede
 • Planlæg aktuelle bekæmpelsesmetoder
 • Udarbejd bekæmpelsesplan
 • Ryd krat, brombær mm, som vil genere en kommende bekæmpelse
 • Søg nødvendige tilladelser
 • Lav græsningsaftaler
 • Etabler folde, læskure, vand m.v. på arealer, der skal afgræsses
 • Anskaf redskaber og beskyttelsesudstyr

Vækstsæsonen (tidligt forår - sommer)

 • Etabler græsning med dagligt tilsyn og pasning af dyrene
 • Afdæk planterne
 • Husk at bekæmpe planter uden for græsningsfoldene!
 • Rodstik planterne mindst 3 gange
 • Udfør slåning mindst 4 gange
 • Skærmkap omhyggeligt
 • Udfør andre bekæmpelsesmetoder efter behov
 • Før tilsyn med bestandene hver tredje uge
 • Juster bekæmpelsesplaner og -metoder

Sensommer - efterår

 • Gør status over årets bekæmpelse og revurder metoderne
 • Planlæg næste års indsats
 • Indberet gerne årets indsats og resultat til din kommune
 • Afskær alle sene skærme før frøspredning
 • Afslut græsning