Godtgørelse for brand-, tyveri- og hærværksskader

Hvis du ejer eller lejer private arealer, som har været udsat for visse skader på grund af publikum, så kan du søge om erstatning.

Hvem kan søge?

  • Ejeren/forpagteren af det areal, hvor skaden er sket
  • Lejeren af arealet, hvis udlejningen sker som en normal del af driften
  • Ejerens ansatte, hvis de ejer det beskadigede eller stjålne
  • Skoventreprenører, maskinstationer eller andre, der udfører opgaver som led i den normale drift af arealet.

Sådan ansøger du

Ansøgning kan ske digitalt via virk.dk med brug af MitID/NemID. Du kan også udfylde og underskrive nedenstående pdf-skema, udprinte det og sende det til Miljøstyrelsen.

Skemaet indsendes med underskrift og bilag til mst@mst.dk eller:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Tidsfrister

  • Du skal anmelde skaden til politiet senest 8 dage efter, at skaden er opdaget
  • For skader, der forvoldes af kreaturer m.m., gælder reglerne i mark- og vejfredslovens § 18. Vælger skadelidte at aftale erstatningens størrelse med kreaturets ejer, eller anmeldes skaden til et forsikringsselskab og ikke til de vurderingsmænd, som er beskikkede i medfør af mark- og vejfredsloven, skal kreaturets ejer - for at kunne få sagen behandlet efter reglerne om godtgørelse - anmelde skaden til politiet senest 8 dage efter, at skadelidte har gjort ham bekendt med skaden
  • Du skal anmelde skaden til Miljøstyrelsen, senest 4 uger efter, at skaden er opdaget. Er skaden anmeldt til et forsikringsselskab inden for denne frist, skal skadesanmeldelsen være indgivet til Miljøstyrelsen senest 4 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet afgørelse i sagen.

Det er vigtigt, at disse tidsfrister overholdes, da skadelidtes ret til erstatning ellers bortfalder.

Yderligere information

Naturbeskyttelsesloven giver befolkningen lov til at færdes i naturen - også på privat ejendom.

Erfaringerne viser, at det almindelige publikum sjældent forvolder skader, når de færdes i naturen. Ind i mellem forvolder publikum dog skader - bevidst eller i tankeløshed. Og da naturbeskyttelseslovens adgangsregler forhindrer, at ejeren kan forbyde publikum adgang, har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet bekendtgørelse nr. 922 af 27. januar 2016 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen. Bekendtgørelsen indeholder regler om statens kompensation af økonomiske tab som følge af visse publikumsskader.

Ordningen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lignende omfattet, selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse.

Ordningen hviler på den forudsætning, at den enkelte jordbruger tegner/opretholder de forsikringer, som er sædvanlige for den pågældende driftsform. Det er endvidere et krav, at den enkelte altid gør sit for at undgå/begrænse skaders opståen og omfang. Hvis denne pligt tilsidesættes, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Der afholdes et årligt dialogmøde vedrørende ordningen mellem de relevante organisationer og Miljøstyrelsen. Dialogmødet afholdes i første halvdel af året.

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsens regler. Du kan få yderligere information om erstatningsordningen, om de omfattede skader, om erstatningens størrelse m.v. nedenfor:

Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er omfattet af en tegnet forsikring.

Der er selvrisiko på de skader, hvor der normalt tegnes en forsikring med selvrisiko.

Der er selvrisiko på 1.000 kr. for visse skader omkring beboelseshuse.

Hvis retablering af en skade har gjort det vanskeligt eller umuligt at vurdere skadens omfang, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

Nyttige telefonnumre:

  • Miljøstyrelsen: 72 54 40 00
  • Dansk Skovforening: 25 37 19 77
  • Landbrug & Fødevarer: 33 39 40 00

Lovgivning: