Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort 2017

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ og svin blev offentliggjort d. 21. februar 2017, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden d. 21. februar 2021.

BAT konklusioner

En gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for industrien kan ses her.

Ingen BAT-tjekliste

I stedet for en BAT tjekliste, som findes for andre sektorer, bliver husdyrgodkendelse.dk tilpasset BAT-konklusionerne.

BREF-dokument

Det reviderede BREF-dokument blev offentliggjort den 21.juli 2017.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører de aktiviteter, som er anført i punkt 6.6 i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), dvs.

6.6. Intensivt opdræt af fjerkræ eller svin:

a) hvor der er flere end 40 000 pladser til fjerkræ

b) hvor der er flere end 2 000 pladser til fedesvin (over 30 kg), eller

c) hvor der er flere end 750 pladser til søer. Disse BAT-konklusioner omfatter navnlig følgende processer og aktiviteter på husdyrbruget:

— ernæringsmæssig styring af fjerkræ og svin

— håndtering af foder (formaling, blanding og opbevaring)

— opdræt (opstaldning) af fjerkræ og svin

— opsamling og opbevaring af husdyrgødning

— forarbejdning af husdyrgødning

— udbringning af husdyrgødning

— opbevaring af døde dyr.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.