Dyr i naturplejen

Tilskudsfodring, er kun tilladt i hidtidigt omfang på § 3-beskyttede naturarealer og slet ikke på arealer udlagt til vådområde- og lavbundsprojekter eller arealer under pleje-græsordningen (undtagen i kalveskjul).

Potentiel udfordring:

På en række naturarealer er foderværdien begrænset og varierende over året og mellem årene. Der kan også være tilfælde, hvor det kan være svært for dyrene at finde tørt leje. Derfor kan dyreholdere have et ønske om at tilgodese dyrene ved at fodre eller strø halm. Dyr der går ude hele året skal som udgangspunkt have adgang til læskur, hvis de naturlige forhold ikke yder en høj grad af beskyttelse, herunder læ og adgang til tørt leje. Får er undtaget fra krav om læskur.

På naturarealer er det efter naturbeskyttelseslovens § 3 kun tilladt at fodre i hidtidigt omfang, således at fordringen ikke medfører en ændring af naturområdets tilstand. Dette omfatter også hø, halm og wrap, fordi det også medfører næringsstoftilførsel til arealerne. Ligeledes ses det ofte, at plantedækket bliver ødelagt, hvor tilskudsfodringen foregår (læs afsnit om læskure og tilskudsfodring).

På arealer med tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, er det ikke tilladt at tilskudsfodre. Det er dog tilladt at fodre kalve under 6 måneder i kalveskjul.

Det er ikke tilladt at tilskudsfodre på arealer udlagt til vådområde- og lavbundsprojekter.

Etablering af anlæg til kreaturvanding, opstilling af læskure for kreaturer og fangfolde, der er nødvendige for græsning og høslæt, betragtes normalt som så perifere foranstaltninger, at de kan gennemføres uden dispensation.

Gode løsninger:

Tilstræb at tilpasse antallet af dyr til det pågældende areal, når græsningen bliver tilrettelagt, så der er foder nok til dyrene på arealerne (læs mere om tilskudsfodring). Mineralfoder er tilladt uden dispensation.

Forsøg at etablere foldene på tværs af arealer af forskellig beskaffenhed, f.eks. lavbund og højjord med buske og træer, så det er muligt at sikre læforhold, tørt leje og adgang til føde/foder gennem hele græsningssæsonen og evt. året rundt. Såfremt der alligevel skulle være behov for et læskur, anbefales det, at man i dialog med kommunen finder en hensigtsmæssig udformning eller placering, f.eks. på et del-areal med lavere naturværdi.

Husk at søge om dispensation hos kommunen, hvis der opstår behov for at tilskudsfodring på § 3-arealer udover hidtidigt omfang på § 3-beskyttede arealer. Husk også at søge dispensation fra landbrugsstyrelsen, hvis du får miljøtilskud, f.eks. tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Sørg for at søge de rigtige tilskud hjem, så tilskud til naturpleje med lavt dyretryk kan kompensere for lavere tilvækst på dyrene. Overvej desuden optimering på salg af kød fra dyr, der afgræsser naturarealer.