Regler for udegående dyr i vinterperioden

Dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. På baggrund af den gældende lovgivning, og på baggrund af udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd, er der opstillet en række generelle retningslinjer om hold af udegående dyr.

Dyr, der går ude hele døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene skal:

  • Have et kraftigt og tæt hårlag
  • Være i godt huld og have tilstrækkeligt med foder til, at det gode huld opretholdes hele vinteren
  • Have fri adgang til frisk drikkevand
  • Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
  • Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje(undtagelser) eller naturlige forhold svarende til dette. Gulvarealet i læskure til udegående heste skal svare til arealkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2. Læskur eller bygning til udegående heste skal ifølge hesteloven være placeret på et sted med tilstrækkelig afvanding (dræning). Udegående dyr skal være robuste, og også robuste racer skal beskyttes mod vind og vejr. Robuste kvægracer er f.eks. Angus, Galloway, Skotsk Højlandskvæg og Hereford.
  • For heste er det alene heste af racerne islandske heste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (mindst 7/8-renracede dyr), der anses for så robuste, at de på en række betingelser kan være udegående uden adgang til læskur.

Vinterperiode og vinterlignende vejr – hvornår er det?

Vintervejr forekommer typisk i månederne december, januar og februar, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov.

Kvæg og heste skal som udgangspunkt have et læskur/bygning at gå ind i, hvis de er ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren eller i vinterlignende vejr. Dermed er de dyr, som kun er ude i dagtimerne, ikke omfattet.

Normalt er et tilstrækkeligt godt læskur overdækket og har tre tætte sider. Samtidig er det så stort, at alle dyr kan ligge ned på samme tid, se dog ovenfor om arealkrav for læskur til heste. Læskuret skal have et lejeareal, der er trækfrit, tørt og velstrøet. Læskure bør opstilles på en veldrænet bund og placeres på et højt sted i folden.

Når de naturlige forhold fungerer som læskur

Hvis de naturlige forhold giver tilstrækkelig beskyttelse, og i videst muligt omfang yder samme beskyttelse som et læskur eller bygning, er der ikke krav om et læskur på arealet til kvæg uanset race, forudsat at det er robuste dyr, der er egnet til at gå ude. Det samme gælder for hesteracerne islandske heste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-renracede dyr). De naturlige forhold skal i princippet svare til den beskyttelse, som et læskur eller bygning kan give. Dyrene skal have tørt leje med veldrænet bund, og de naturlige forhold skal yde dyrene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør på samme tid. Naturlige forhold er en god tæt bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, niveauforskelle og skråninger) samt jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Får i vinterperioden

Der stilles ikke krav om et læskur eller en bygning til får, da de anses for at være særligt hårdføre. Dyrene skal dog være vænnet til at gå ude, og deres behov skal tilgodeses.

Fårene skal:

  • Være forberedt på at gå ude, dvs. have et kraftigt og tæt hårlag samt være ved godt huld og opretholde dette
  • Have adgang til friskt, frostfrit drikkevand
  • Tilses dagligt

Læs mere

Læs mere om regler og retningslinjer for udegående hold af kvæg i Fødevarestyrelsens folder Udegående kreaturer.