Undtagelser og anmeldeordning for dyrehold til afgræsning af natur

Under husdyrlovens bestemmelser findes der en undtagelse samt en anmeldeordning, der muliggør etablering eller udvidelse af dyrehold til afgræsning af natur uden forudgående miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

Afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg, kan etableres, udvides eller ændres uden godkendelse eller tilladelse. Der kan herudover etableres, udvides eller ændres ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare læskure, hytter m.v.), hvis det samlede grundareal af sådanne anlæg på ejendommen er på højst 100 m2.

Hvis dyrene går på stald om vinteren, skal etablering af produktionsarealet (stalden) sædvanligvis anmeldes til kommunen. Produktionsarealet (den del af stalden dyrene har adgang til) må højst udgøre 200 m2 og afgræsningen skal ske på arealer, som er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-område. Ved naturafgrænsningen kan der dog også ske afgræsning af arealer med permanent græs, som er beliggende i direkte tilknytning til de nævnte naturarealer, hvis disse arealer højst udgør halvdelen af det samlede areal.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at anmeldelsen kan imødekommes. Se Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.