Rydningspligt

Rydningspligten indebærer, at på arealer med status som landbrugsjord skal opvækst af træer og buske ryddes minimum hvert 5. år. Fra 2023 er småbiotoper på op til 1 ha dog undtaget af rydningspligten.

Arealer, der er omfattet af rydningspligten, skal vedligeholdes ved f.eks. slåning eller afgræsning efter behov. Det betyder, at opvækst af selvsåede træer og buske, der er mere end 5 år gamle skal fjernes. Det gælder ikke træer og buske, der er vokset op før 1. september 2004.Rydningspligten er tænkt som en basal og enkel plejeforpligtigelse. Rydningen skal kunne udføres med almindeligt tilgængelige landbrugsmaskiner til fjernelse af træer og buske. Derfor er der også visse undtagelser for rydningspligten, når rydningspligten vil være uforholdsmæssig byrdefuld for den enkelte lodsejer.

Arealer, der er meget våde, stejle eller på anden måde vanskeligt tilgængelige med maskiner, er undtaget rydningspligten.

Vær opmærksom på, at der af hensyn til dyre- og plantelivet, er det i bestemte perioder på året, hvor rydningen må finde sted. Det er tilladt at:

  • Slå eller rydde i perioden 1. november til 31. marts, og
  • Foretage høslæt i perioden 1. juli til 30. april.

På hedearealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven må der kun slås eller ryddes i perioden 1. august til 30. april, mens høslæt kun må finde sted i perioden 1. juli til 30. april. På hedearealer gælder rydningspligten ikke hedevegetation af dværgbuske som hedelyng, blåbær, tyttebær og revling.

Hvis du ikke overholder rydningspligten, kan Landbrugsstyrelsen påbyde dig at rydde dine arealer. Hvis du herefter undlader at overholde rydningspligten, kan du risikere politianmeldelse og bødestraf.

Anbefalinger til lodsejere

Vær opmærksom på, at der ved rydning af arealer, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, kan være tilfælde, hvor en rydning eller en slåning kræver en forudgående dispensation. Spørg kommunen inden rydning iværksættes. Hvis landbrugsarealet omdannes til en anden type natur, f.eks. ved tilplantning eller selvsåning, skal der indsendes en anmeldelse til kommunen. Dermed fritages arealet for rydningspligten.

Du kan vedligeholde dine jorder ved slåning, slæt eller afgræsning. Rydning med 1- eller 2-årige intervaller er mindre ressourcekrævende end rydning med 5-årige intervaller.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis der bliver gennemført en rydning på et areal, vil arealet fremover være omfattet af rydningspligten. Det gælder f.eks. projekter under Natura 2000 projektordningen. Ofte bliver Natura 2000-projektet lavet i et samarbejde mellem kommuner, landbrugsrådgivningen og lodsejere. Det er vigtigt når projektet bliver igangsat, at få aftalt, hvem der fremover skal stå for plejen og den fremtidige rydning af arealet.

Læs mere

Læs mere om rydningspligten i Vejledning om reglerne om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur