Græs- og braklagte arealer

Grundbetaling

På græs- og græsningsarealer kan du også søge om grundbetaling, hvis arealet lever op til betingelserne om at være dyrkningsegnet i perioden 15. Marts – 25. oktober. De mest ekstensiverede og naturmæssigt værdifulde arealer vil derfor som oftest ikke kunne modtage grundbetaling. Se betingelser for støtte i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

I medfør den nuværende landbrugsreform for perioden 2023-2027 er der fastsat en række nye basiskrav, kaldet konditionalitet, der skal opfyldes for at få hele sit tilskud udbetalt under de arealbaserede ordninger. I medfør af GLM8-normen skal landbrugerne sikre, at mindst 4 pct. af bedriftens omdriftsareal udgøres af ikke-produktive elementer og arealer med blandt andet brak, småbiotoper, markbræmmer mv. Herudover kan der gennem bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed opnås ekstra tilskud til braklagte arealer, småbiotoper og markbræmmer under for de elementer der udlægges ud over GLM8-normen.

Vedvarende græs

Begrebet ”vedvarende græs” bruges kun i forbindelse med anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder. Vedvarende græs er i den forbindelse defineret som græs der ikke har været omlagt i 5 år og 6 måneder.