Anmeldelse af skov

Forud for enhver skovetablering skal der sendes en anmeldelse om skovetableringen til kommunen. Med anmeldelsen får kommunen mulighed for at vurdere om den påtænkte skovetablering er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer om skovetablering, samt i henhold til anden lovgivning som f.eks. naturbeskyttelsesloven.

En anmeldelse skal indeholde oplysninger om den påtænkte skovs beliggenhed og udstrækning.

Hvis kommunen ikke inden 4 uger efter anmeldelsen har fremsendt en begrundet afvisning, kan skovetableringen påbegyndes. Er en anmeldelse ikke udnyttet inden 5 år, bortfalder retten til skovetablering.

Anbefalinger til lodsejere

Husk at indsende en anmeldelse – også hvis du ønsker at lade et areal springe i skov af sig selv. En af kommunen godkendt anmeldelse om etablering af skov fritager arealet fra rydningspligten.

Læs mere

Læs mere om anmeldelse af skov i Vejledning om reglerne om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur

Hent anmeldelsesblanketten her