Dagjagter og overdragelse af jagtretten

Jagt- og vildtforvaltningsloven fastslår i § 14, stk. 1, at jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer. Det er endvidere fastlagt i lovens § 20, stk. 1, at jagtretten ikke må afhændes særskilt eller adskilles fra ejendommen permanent.

Jagtretten på en ejendom kan overdrages til andre for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 30 år ad gangen jf. lovens § 20, stk. 2.

En overdragelse kan ske som en samlet overdragelse af hele brugsretten til arealet eller som en udlejning af jagten eller dele af jagten.

Loven angiver ikke en nedre grænse for den periode, som jagten kan overdrages, men giver i § 20, stk. 4, mulighed for at fastsætte regler om, at jagten på specifikke arter kun kan overdrages for en specifik periode.

Sådanne nærmere perioder er fastlagt i jagttidsbekendtgørelsens § 4. Her er det fastlagt, at retten til at jage ande- og vadefugle samt vandhøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, ikke må overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år. 

Jagten på vilde gæs, ænder og vadefugle undtagen skovsneppe kan derfor alene overdrages i perioder på minimum 1 år ad gangen.

Overdrages jagten i en periode på under 1 år for disse arter, er der tale om en overtrædelse af § 4 i jagttidsbekendtgørelsen. Overtrædelse af reglen kan straffes med bøde jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelsen.

Den eller de personer, som har jagtretten på et areal, kan lovligt jage ænder og gæs så længe jagtretten er overdraget for minimum 1 år. Man kan derudover frit invitere gæster på sådanne jagter så længe invitationen ikke indebærer nogen former for betaling for jagten.

Spørgsmål til reglerne om overdragelse af jagtretten kan rettes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller telefon 72 54 40 00.