Informationsfolder

- om regler og procedurer ved handel med truede vilde dyre- og plantearter - CITES.

Washingtonkonventionen/CITES

(Convention on International Trade in En­dangered Species of Wild Fauna and Flora/­CITES)

Information om regler og proce­durer ved han­del med udryddelsestruede vilde dyre- og plan­tearter

1. Washingtonkonventionen

Formålet med Washingtonkonventionen, der efter den engelske forkortelse også kaldes CITES, er at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel med disse.

Danmark tiltrådte Washingtonkonventionen den 24. oktober 1977 og pr. 1. januar 2023 har 184 lande over hele verden tiltrådt konventionen. Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen administrerer konventionen i Danmark.

Ca. 6.000 dyrearter og 33.000 plantearter er omfattet af CITES, men der føjes stadig nye arter til, idet flere og flere dyre- og plantearter trues af udryddelse på grund af ødelæggelse af levesteder, indsamling til kæledyrsmarkedet, souvenirfremstilling med mere.
Dyre- og plantearterne er opført på tre lister: liste I (de stærkt truede arter) samt liste II og liste III (de truede arter). I EU har man valgt at ændre lidt på opdelingen af listerne, og derfor bruger man her fire lister: bilag A, B, C og D, hvor bilag A-C stort set svarer til konventionens liste I-III. EU har dog indført en strengere beskyttelse af bestemte dyr og planter; således er nogle af de arter, som er på liste II i konventionen på bilag A i EU. Nogle dyre- og plantearter fra visse lande kan desuden være omfattet af et EU importforbud.

2. Import fra og eksport til ikke-EU-lande

Det er forbudt at importere og eksportere dyr og planter eller dele heraf, der er omfattet af bilag A. Det er dog i visse tilfælde muligt at meddele dispensation, hvis enheden er opdrættet i fangenskab, erhvervet i henhold til visse kvoter eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A.

Import til Danmark af dyr og planter, der er omfattet af bilag A og B, kræver at der forud for importen er udstedt en CITES-importtilladelse. Ansøgning skal ske på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ved import af  levende planter eller plantedele skal der ansøges hos Landbrugsstyrelsen.

Den originale CITES-eksporttilladelse bør følge sendingen og skal forelægges ved grænsetoldstedet sammen med den originale CITES-importtilladelse.

Import til EU af dyr og planter, der er omfattet af bilag C og D, kræver udfyldelse og forelæggelse af en CITES-importmeddelelse ved grænsetoldstedet. For bilag C skal importmeddelelsen være ledsaget af en CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra eksportlandet.

Ved import til EU af levende dyr kræves det blandt andet, at dyrene af dyreværnsmæssige hensyn transporteres efter internationale pakningsregler (IATA-reglerne), at Miljøstyrelsen, senest kl. 12 hverdagen før importen finder sted, underrettes om det nøjagtige tidspunkt for indførslen, og at indførslen sker via Københavns Lufthavn.

Eksport eller reeksport fra Danmark af dyr og planter, der er omfattet af bilag A, B og C, kræver at der forud for eksporten er udstedt en CITES-eksport- eller reeksporttilladelse. Ansøgning skal ske på Miljøstyrelsens hjemmeside.

3. Import af personlige effekter og bohave

Ved import til EU af personlige effekter og bohave kræves der ikke udstedelse af en dansk CITES-importtilladelse, såfremt effekten er omfattet af bilag B, C eller D. Dette vil være gældende for turister, der medbringer souvenirs til eget brug i egen bagage, samt for jægere, der hjembringer egne jagttrofæer. Der er dog arter omfattet af bilag B, der kræver importtilladelse for jagttrofæer. Effekter omfattet af bilag B skal følges af en original CITES eksporttilladelse fra eksportlandet, med mindre der er tale om bohave. I så fald kan effekterne indføres uden tilladelser. For bilag C og D kræves der ikke tilladelse. Såfremt effekten er omfattet af bilag A, skal der forudgående ansøges om en dansk CITES-importtilladelse. Levende dyr og planter betragtes ikke som personlige effekter og reglerne anført i afsnit 2 er gældende.

Effekter, der indføres som personlige effekter eller bohave må ikke efterfølgende sælges.

4.  Handel og udstilling m.m. indenfor EU

Indenfor EU, og dermed også i Danmark gælder følgende:

Køb og salg af bilag A enheder er forbudt. Dette gælder også opbevaring med henblik på salg, udbud til salg herunder via internettet, transport med henblik på salg og tilbud om køb. Udstilling i kommercielt øjemed er også forbudt.

Det er dog i visse tilfælde muligt at meddele dispensation, hvis enheden er opdrættet i fangenskab eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A. Desuden kan betydeligt forarbejdede effekter handles i EU uden tilladelse, såfremt det kan dokumenteres at forarbejdningen er sket før 1. juni 1947. Miljøstyrelsen vurderer, hvorvidt en effekt kan regnes for betydeligt forarbejdet.

Dispensation sker ved ansøgning om CITES certifikat på Miljøstyrelsens hjemmeside. Drejer det sig om levende dyr, gives en dispensation normalt kun, hvis dyret er entydigt mærket med enten fast fodring eller en mikrochip.

Ovennævnte forbud gælder også for dyr og planter samt produkter og dele heraf omfattet af bilag B, hvis disse er erhvervet eller indført til EU i strid med de gældende regler. Miljøstyrelsen kan derfor kræve dokumentation for at oprindelsen af enheder omfattet af bilag B er lovlig.

Handel og andre transaktioner indenfor EU med lovlige dyr og planter omfattet af bilag B, C og D, kræver ingen tilladelse fra Miljøstyrelsen.

I EU gælder desuden, at indehavere af dyr eller planter, som er opført på bilag A skal kunne bevise eller sandsynliggøre, at de ikke er ulovlige. Det kan ske ved CITES-certifikat, opdrætserklæring eller importørens genpart af CITES-importtilladelse, hvoraf ejerens navn og adresse fremgår, men det kan også undtagelsesvist ske på andre måder, f.eks. hvis det drejer sig om meget gamle ting eller visse former for fangenskabsopdræt.

5. Særlige forhold

En lang række lande, særligt i den 3. verden, forbyder helt eller delvist eksport af vilde dyr og planter for at beskytte disse. Hvis arterne er omfattet af CITES, vil de ikke lovligt kunne indføres til EU.
EU forbyder desuden import af visse dyr og planter fra bestemte lande, når man i EU anser arterne for stærkt truede i disse lande. Disse forbud ændres løbende.

Der sker desuden ændringer af, hvilke dyr og planter, der er omfattet af CITES. Vær også opmærksom på, at CITES-tilladelser kun kan udstedes af autoriserede CITES-myndigheder på særlige blanketter. Miljøstyrelsen kan give nærmere oplysninger om ovenstående.

Import og eksport af dyr og planter kan desuden kræve tilladelse efter veterinær- eller plantesundhedsbestemmelser. 

Udsætning i den danske natur af fremmede dyr og planter er forbudt.

6. Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om Washingtonkonventionen/CITES kan fås ved henvendelse til:

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Tlf. 72 54 24 23, hverdage kl. 9.00 - 12.00.
e-mail: cites@mst.dk 
www.cites.dk

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (telefontid kl. 9-12 mandag, onsdag og fredag) eller skriv til CITES-sektionen på cites@mst.dk