Lovgivning CITES

Hvert land, der er med i CITES, forpligter sig til at tage passende forholdsregler til at gennemføre og håndhæve konventionens bestemmelser.

Passende forholdsregler indebærer bl.a. at medlemslandene skal kunne straffe handel, som ikke følger konventionens bestemmelser, og at det skal være muligt at konfiskere de planter og dyr, som er handlet ulovligt. Gennemførelse og håndhævelse af konventionens bestemmelser kræver derfor, at de enkelte medlemslande vedtager en særlig national lovgivning herom. Det står medlemslandene frit for at indføre strengere bestemmelser end beskrevet i konventionen.

Lovgrundlag i Danmark

I Danmark gennemføres CITES-bestemmelserne via en fælles EU-lovgivning, som består af flere forordninger:

Groft sagt udgør Rådets forordning det overordnede lovgrundlag, som bygger på Washingtonkonventionens bestemmelser, mens Kommissionsforordningerne angiver de praktiske detaljer for hvordan Rådets forordning skal gennemføres.

På en række områder er forordningerne mere vidtgående end de grundlæggende CITES-bestemmelser. Eksempelvis kræves tilladelse til visse indenlandske transaktioner. Endvidere er flere arter omfattet af EU reglerne, idet EU's lister omfatter flere dyre- og plantearter end konventionens lister. 

Forordningerne er således Washingtonkonventionens bestemmelser plus nogle ekstra krav og regler som EU-landene i fællesskab har fundet nødvendige. Det er vigtigt at have for øje, hvis man rejser ind og ud af EU, idet de omkringliggende lande ikke har samme bestemmelser. Som minimum gælder imidlertid altid de bestemmelser, som er beskrevet i konventionsteksten, hvis de pågældende lande har tiltrådt Washingtonkonventionen/CITES. Ind- og udførsel fra/til ikke-medlemslande kan kun finde sted, hvis det pågældende land kan dokumentere, at de lever op til konventionens krav.

Artslister

Til Rådets forordning er der knyttet en liste over de dyr og planter, som den omfatter. Listen er opdelt i bilag A, B, C og D, som - i grove træk - afspejler graden af beskyttelse. Listen udstedes som en kommissionsforordning. Du kan finde listen her:

Liste over arter omfattet af EUs CITES Rådsforordnings bilag A, B, C og D (Kommissionens forordning (EU) 2023/966 af 15. maj 2023 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for at afspejle de ændringsforslag, der blev vedtaget på det 19. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter)

Særlige restriktioner - EU BAN

EU medlemslandene træffer jævnligt beslutninger om indførselsforbud i EU af visse dyre- og plantearter. Disse beslutninger fremgår af følgende forordning:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1915 af 19. oktober 2017 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter.

Det skal bemærkes, at der herudover i EUs videnskabelige udvalgsgruppe i CITES løbende træffes beslutninger om indførselsrestriktioner for visse dyre- og plantearter. Listen er derfor ikke fuldkommen. De til enhver tid gældende indførselsbestemmelser kan fås ved henvendelse til de nedenfor nævnte myndigheder.

Administrationen i Danmark

I Danmark er de administrative opgaver i forbindelse med ind- og udførsel af arter/enheder af arter omfattet af ovennævnte forordninger henlagt til:

  • Miljøstyrelsen for dyr og ikke-levende planter og planteprodukter

  • Landbrugsstyrelsen for levende planter og levende plantedele

Disse myndigheder skal ligeledes påse, at forordningernes bestemmelser overholdes. Dette fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1285 af 14. juni 2021 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

I bekendtgørelsen fastsættes desuden strafferammen for overtrædelse af reglerne. Tillige angiver bekendtgørelsen hvor indførsel af dyr og planter omfattet af konventionen må finde sted.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (telefontid kl. 9-12 mandag, onsdag og fredag) eller skriv til CITES-sektionen på cites@mst.dk