Miljøregler for olietanke

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke.

Bekendtgørelsen indeholder også regler rettet mod fabrikanterne, herunder hvordan der opnås typegodkendelse til produktion af tanke og rør, og bestemmelser om Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO), som udsteder typegodkendelserne og holder kontrol med produkterne.

Gældende olietankbekendtgørelse:

Den gældende bekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.