Villaolietanke

En villaolietank er en tank på under 6.000 liter, som bruges til boligopvarmning.

Sløjfningsterminer

Villaolietankene er, ligesom andre tanke under 6.000 liter, underlagt begrænsede levetider, hvilket vil sige, at der for de enkelte tanktyper er fastsat sløjfningsterminer.

Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (= levetider) for de forskellige typer af olietanke:

Placering

Tanktype

Indvendig korrosionsbeskyttelse

Sløjfningstermin
(antal år efter fabrikationsår)

Overjordisk

Ståltank

Nej

30 år

Ja

40 år

Plasttank

Nej (enkeltvægget)

25 år

Nej (dobbeltvægget)

40 år

Nedgravet

Ståltank
(glasfiberarmeret polyester)

Nej

40 år

Ja

50 år

Plasttank

Nej

45 år*

*) Det skal oplyses, at - pga. tidligere udmeldte regler - skulle kugleformede olietanke af polyethylen, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, for mange år siden være sløjfet.

Vær opmærksom på, at du skal anmelde det til din kommune, når du sløjfer din olietank.

Plasttanke

Plasttanke omfatter tanke, hvor beholderen består af plast, så som polyethylen, nylon og glasfiberarmeret polyester. Sidstnævnte kaldes også blot glasfiber. Hvis tanken er dobbeltvægget, altså består af to adskilte vægge, er det den inderste tank, der er definerer tanktypen.

Ståltanke

Ståltanke omfatter tanke, som er konstrueret af stål. Tanken kan være belagt indvendig eller udvendig med forskellige materialer. Overjordiske ståltanke vil således typisk være belagt udvendigt med maling, og nedgravede ståltanke vil være belagt udvendigt med glasfiberarmeret polyester (også blot kaldet glasfiber). Nogle tanke er indvendigt korrosionsbeskyttede - typisk ved offeranoder, som er monteret indvendigt i tanken.

Overjordiske ståltanke, som er typegodkendte (dvs. fabrikeret efter 1999, hvor typegodkendelse af denne tanktype blev et krav), er alle indvendigt korrosionsbeskyttede.

Planer om kollektiv varmeforsyning

Tilsynsmyndigheden kan, i tilfælde hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, tillade overskridelser af sløjfningsterminerne i op til 2 år.

Ejeren skal senest en måned efter modtagelse af tilladelsen fra myndigheden sende denne sammen med oplysninger om, at anlægget er i en sådan vedligholdelsestand, som angivet i § 38 i olietankbekendtgørelsen. Såfremt forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er som angivet i olietankbekendtgørelsen, kan forsikringsgiver meddele ejer af anlægget dette.

Hvordan fastslås alderen af en tank?

Fabrikationsåret kan fastslås ved, at det er anført på tankattesten, hvis en sådan findes, eller på mærkeskilt på selve olietanken eller påfyldningsstudsen, hvis et sådan skilt findes.

Der findes også andre måder en tanks alder kan fastlægges på.

Læs Miljøstyrelsens vejledning i aldersbestemmelse

Forsikringsordningen for villaolietanke

Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har man imidlertid automatisk, hvis man får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Drivkraft Danmark - eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse. For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejeren selv betale for at få fjernet forureningen.

Forsikringen gælder for olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

Pjece

Der blev 2016 trykt en opdateret pjece med oplysninger om villaolietanke. Pjecen vil blive formidlet til fyringsoliekunderne via olieselskaberne ved uddeling eller på anden vis.

Læs pjecen "Tjek din olietank"

Information til borgere om olietanke