Erhvervstanke

Læs om reglerne for olietanke til erhvervsmæssig brug, fx på listevirksomheder, dieselolietanke, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.

Olietanke opdeles i tre størrelseskategorier:

  • Små tanke: Tanke under 6.000 liter
  • Mellemstore tanke: Nedgravede tanke på 6.000 liter og derover, men højst 100.000 liter, og overjordiske anlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter.
  • Store tanke: Nedgravede tanke på over 100.000 liter og overjordiske tanke på over 200.000 liter.

Tanke til dieselolie og benzin

Tanke under 6.000 liter, der anvendes til eksempelvis dieselolie og benzin, skal sløjfes efter samme regler som for villaolietanke.

Læs mere om villaolietanke

Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning (se nedenfor).

Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lignende hver uge eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres på en af to måder:

  • Med elektronisk pejleudstyr, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder og som giver alarm, hvis det registrerer ændringer i beholdningen i perioder uden forbrug. Mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab. På baggrund af dette og på baggrund af regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes.
  • Eller ved at der føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles med volumenmåler (måler, som måler hvor mange liter der fraføres tanken). Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned. Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Der er mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion.

Regneark til brug for beholdningskontrollen

Vejledning til anvendelse af regneark

Inspektioner

Ejer og bruger af mellemstore anlæg skal sikre, at disse tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.

Inspektioner skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person, som grundet erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke findes i bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen.

Udskiftning af rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, fx rør, som er både galvaniserede og plasttapebeviklede, senest 30 år efter installation.

Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i Olietankbekendtgørelsen.