Håndtering af affald

Som indsamlingsvirksomhed må du håndtere erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og til forbrænding, men ikke affald til deponering.

Håndtering er i affaldsbekendtgørelsen defineret som "indsamling, transport, nyttiggørelse (herunder sortering) og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed."

Håndtering er derfor et bredt begreb. Som indsamlingsvirksomhed vil en håndtering f.eks. være transport, behandling, herunder bl.a. sortering, sammenblanding og nyttiggørelse.

Det skal dog i den forbindelse nævnes, at affaldsproducerende virksomheder har en forpligtelse til at sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsens. Indsamlingsvirksomheden kan derfor ikke bede den affaldsproducerende virksomhed om at sammenblande alt dets affald og derefter selv stå for sorteringen.

Når du har overtaget ansvaret for affaldet, er din virksomhed også ansvarlig for, at de væsentligste dele af affaldet sendes til materialenyttiggørelse eller forbrænding.

Hvis din virksomhed ikke lever op til dette ansvar, kan den blive straffet med bøde.

Du behøver ikke nødvendigvis selv at håndtere det affald, som du har indsamlet eller modtaget – du kan også overdrage det til en anden indsamlingsvirksomhed eller de behandlingsanlæg, der er anført under emnet "Overdragelse af ansvar for erhvervsaffald".

Der må også gerne være flere led i genanvendelsen, f.eks. kan affaldet gennemgå behandling på flere behandlingsanlæg. Der skal dog være dokumentation for affaldets vej igennem de forskellige behandlingsanlæg, f.eks. kontrakter, fakturaer, ind- og udvejning af mængder m.v.

Dokumentation

Det skal enten være en kontrakt eller en faktura, hvor type og mængde af affald fremgår.