Bilaffald (herunder tilskudsordning til brugte dæk)

Når en bil er udtjent og bliver til en skrotbil, skal ressourcerne i bilen genbruges og genanvendes. Dette medvirker til at mindske ressourcetrækket på fremstillingen af nye biler og sikrer at farlige stoffer i bilerne håndteres, så de ikke skader miljø og sundhed.

Der har været fokus på skrotbiler og bilskrot igennem en lang årrække for at sikre at ressourcerne i skrotbilerne genbruges og genanvendes i videst muligt omfang. Det er særligt metal, plast og glas i bilerne, der kan genanvendes, samtidig med at enkeltdele kan genbruges som reservedele.

Som bilejer er det vigtigste at være opmærksom på, at skrotbiler kun må afleveres hos godkendte autoophuggere, og at der ved aflevering kan udbetales en skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. De godkendte autoophuggere er miljøgodkendt til at kunne affaldsbehandle skrotbiler og er samtidig enten miljø- eller kvalitetsledelsescertificeret.

Der er flere forskellige regler, som på forskellig vis regulerer affaldshåndteringen af skrotbiler.Reglerne om producentansvar, affaldshåndtering af skrotbiler og farlige stoffer i nye biler følger af  EU-direktiv om udrangerede køretøjer . Udbetaling af skrotningsgodtgørelse er en særlig dansk ordning, som har været gældende siden 1. juni 2000.

Regler om producentansvar og affaldshåndtering af bilskrot

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.