Farlige stoffer i biler

I følge bilskrotdirektivet er det forbudt at bruge visse farlige stoffer i materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i direktivets bilag II og på de deri anførte betingelser.

Kommissionen har vurderet, at det er nødvendigt at forlænge tidsfristen for anvendelse af visse farlige stoffer, da der ikke er fundet og udviklet erstatningsstoffer til anvendelse i bilerne samt reservedele hertil.

Bilag II er som den eneste ændring implementeret i bekendtgørelsens bilag 1.

Bilskrotdirektivet er bl.a. implementeret i tungmetalbekendtgørelsen, eller Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg, samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer.

Bekendtgørelsen (nr. 1334 af 16. juni 2021) kan findes på retsinformation.

Bekendtgørelsen er blevet ændret med virkning fra den 1. juli 2017.

Kontakt Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen
72 54 40 00