Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vandløbsrestaurering

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand .

Den nye tilskudsordning for vandløbsrestaurering tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21  og introducerer 11 forskellige restaureringstyper - heraf 8 strækningsbaserede - der kan anvendes enkeltvist eller i kombination, på udpegede og målsatte vandløbsforekomster. Tilskudsordningen understøtter dermed vandløbsrestaureringsprojekter, der virker for større, sammenhængende vandløbsstrækninger, så der opnås optimal effekt af tiltagene.

Det er kommunerne, der som vandløbsmyndighed kan søge om tilskud. Der kan ansøges om tilskud til 100 pct. finansiering af udpegede vandløbsrestaureringer. Læs mere om ansøgningsprocessen og vejledning til tilskudsordningen.

Næste ansøgningrunde

1. august - 22. september 2017

Fremadrettet forventes det, at der indtil 2021 vil være 2 årlige ansøgningsrunder i perioderne 1. marts – 25. april og 1. august – 20. september. 

I 2. vandplanperiode er der afsat 630 mio. kr. til vandløbsrestaureringsindsatsen. Ordningen medfinansieres af EU’s Hav- og Fiskerifond.

 

De vejledende referenceværdier for spærringer, bilag 1 BEK. 1023 af 29. juni 2016, er blevet ændret.

Referenceværdierne for spærringer er hævet med 25 %. Ændringen kan ses i det  vedhæftede bilag . Bilaget træder i kraft den 3. marts 2017 og finder anvendelse ved behandling af ansøgninger, der er modtaget efter denne dato.

Kommunen der planlægger at ansøge om tilskud til fjernelse af spærringer i kommende ansøgningsrunde anbefales, at afvente med oprettelse af ansøgningsskema, indtil referenceværdierne også er ændret digitalt i Tast-Selv. Der bliver udsendt mere information om emnet i næste infomail.

 

Lovgivning

Vandløbsrestaureringsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021 og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016 . Listen over de udpegede indsatser/vandløbsrestaureringer, som der kan søges om tilskud til, kan ses i bilagene til denne bekendtgørelse.

Miljømål for vandløb er fastlagt i bilagene til Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016.

Tilskudsordningen har ophæng i to bekendtgørelser, en kriteriebekendtgørelse, der administreres af Miljøstyrelsen, og en tilskudsbekendtgørelse, der administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Den nye tilskudsordning for vandløbsrestaurering bygger videre på erfaringer fra vandløbsrestaureringsordningen tilknyttet 1. planperiode. Læs mere  om den tidligere ordning.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanern for perioden 2015-2021   
Læs om EU’s vandrammedirektiv

undefined