EU's vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

Læs Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Vandrammedirektivet har til formål:

  • at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for jordbaserede økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne,
  • at fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer, ´
  • at sigte mod forøget beskyttelse og forbedring af vandmiljøet bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til progressiv (vedvarende) reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og ophør eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer,
  • at sikre progressiv reduktion af forurening af grundvand og forhindre yderligere forurening heraf,
  • at bidrage til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Direktivet skal bl.a. bidrage til at opfylde målene fra relevante internationale aftaler, herunder om beskyttelse af havmiljøet.

Lov om vandplanlægning - vandrammedirektivet gennemført i Danmark

EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i Lov om vandplanlægning.

Lov om vandplanlægning indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. 
Læs Lov om vandplanlægning

Redegørelse om vandrammedirektivet

I foråret 2001 udsendte Miljøstyrelsen en redegørelse om vandrammedirektivet, som uddyber forståelsen af direktivet. 

Redegørelse om vandrammedirektivet

Internationalt samarbejde om vandrammedirektivet

EU’s medlemslande har sammen med EU-kommissionen etableret et uformelt samarbejde om gennemførelsen af vandrammedirektivet inden for rammerne af den såkaldte "Common Implementation Strategy" I samarbejdet indgår også Norge samt EU-ansøgerlandene. Den danske deltagelse i samarbejdet koordineres af Miljø- og Fødevareministeriets departement. 

Formålet med samarbejdet er dels at sikre en fælles forståelse af de krav, som direktivet stiller, dels at forene parternes erfaringer og faglige viden, så man med færrest mulige omkostninger kan løse de faglige og praktiske problemer, gennemførelsen af direktivet er forbundet med.

Det uformelle samarbejde udveksler dokumenter og viden via EU-kommissionens elektroniske forum om vandrammedirektivet, WFD CIRCA .