Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Lovgivning

Foto: Porse

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder.

De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”. 

Love der regulerer Natura 2000 planlægningen

Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Formålet er, at den offentlige indsats til fordel for vandmiljøet og Natura 2000-områderne bliver fagligt velfunderet, effektiv og målrettet og sker i dialog med bl.a. lodsejerne og deres organisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Reglerne for fastsættelse af mål i Natura 2000 planerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014  om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder .

Love og bekendtgørelser

Miljø- og Fødevareministeriet har som følge af ressortomlægninger, hvorefter planloven (bortset fra sager om vurdering af virkningerne på miljøet) er overført til Erhvervs- og Vækstministeriet, udstedt en ny habitatbekendtgørelse

Lov om ændring af miljømålsloven  

Vejledninger