MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort

Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata.

En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet. Disse sider kalder vi MiljøGIS.
Nedenfor finder du de mest aktuelle MiljøGIS-sider, men vi henviser også til en række historiske MiljøGIS-sider, som kan være nyttige for dig.

Du kan trække flere af dataerne over i dit eget GIS-system enten ved at downloade temaerne eller trække dem via wms, wmts og wfs.
På de fleste MiljøGIS-sider kan du se, hvordan du gør i vejledningen øverst på siden eller benytte linket i tredie kolonne herunder.

Hent installationsfiler til Beskyttet Natur app'en her

Aktuelle profiler

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISLæs mere om
MiljøGIS for høring af vandområdeplanerne for 2021-2027 Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027 Hent temaer ved download eller WMS/WFS Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027
MiljøGIS for høring af Natura2000planerne for 2022-2027 Natura 2000-høring 2022-27 Hent temaer ved download eller WMS/WFS Læs mere om Natura 2000-planlægningen
MiljøGIS for marine og grundvands tilstandsdata juli 2021 Marine- og grundvandstilstandsdata Hent temaer ved download eller WMS/WFS Nye tilstandvurderinger for grundvand og kystvande
Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark Fosfor kortlægning Hent temaer via WMS Læs nyheden her
MiljøGIS for Natura 2000-Basisanalyse 2022-27  Natura 2000-Basisanalyse 2022-27 Hent temaer ved download eller WMS/WFS Natura2000
MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 Vandrammedirektiv 2021-2027 Hent temaer ved download eller WMS/WFS Basisanalysen 2021-2027
Tilskud til skov- og naturprojekter.  Ansøgning om skovtilskud for private   Tilskud til skov- og naturprojekter
Naturmæssigt særlig værdifuld skov og egekrat Særligt værdifuld skov WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Kortlægning af særligt værdifuld skov og egekrat
Kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021 Grunddata for vandrådsarbejdet 2017   Vandråd 2017
Klimatilpasningsplaner Klimatilpasningsplaner

Hent temaer ved download eller WMS/WFS

Kortlægning til brug for klimatilpasning
Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Støjkortlægning Hent temaer ved download eller WMS/WFS Støjkortet
Husdyrregulering Husdyrregulering WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Husdyrregulering
Program for vand- og naturovervågning 2017-21 (NOVANA)
Se de lokaliteter, hvor undersøgelser i overvågningsprogrammet foregår.
NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 2017-21 WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Miljøstyrelsens overvågning af naturens og vandmiljøets tilstand
Vandområdeplan 2015-2021. Vandområdeplan 2015-2021 Hent temaer fra vandplan- og vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015 -2021
Natura 2000-planer 2016-2021. Offentliggjort april 2016. Natura 2000-planer 2016-2021 Hent temaer fra natura 2000 planer Natura 2000-planer 2016-21
Danmarks Naturnetværk/Biodiversitetskortet (Det Digitale Naturkort). Biodiversitetskortet WMS Download Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur
Tilladelsesområder for indvinding af sand, grus og ral på havet Råstofindvinding på havet WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Råstofindvinding på havet
Grundvandsdannelse og kortlægning/ Statslig grundvandskortlægning Statslig grundvandskortlægning Hent temaer fra den statslige grundvandskortlægning Grundvandskortlægning
Blandede data fra Miljø- og Fødevareministeriet Udsøgte miljødata fra MFVM WMS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS  
GIS til Natura2000 GIS til Natura2000 WMS /  WFS Højreklik, kopier hyderlink og sæt ind i dit desktopGIS Natura2000
Natura 2000-grænsejustering. Natura 2000-områder pr. 1. 11. 2018 (historisk) Natura2000-områder WMTS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Natura2000
MiljøGIS for Tilskud til vandprojekter Vandprojekter WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Tilskud til vand- og klimaprojekter

 

Historiske profiler  

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Læs mere om

Kortlægning af risiko for oversvømmelse EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin Hent temaer via wms Kysterne - plantrin 2
EU's oversvømmelsesdirektiv EU's oversvømmelsesdirektiv

WMS & WMTS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Oversvømmelsesdirektivet
Værdifulde geologiske områder Værdifulde geologiske områder

WMS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Data kan downloades ved at åbne ad-hoc table for hvert enkelt tema

Geologi i landskabet
Stormfald - 2005 Stormfald    
Justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringsperiode: 28. september 2017 til 3. januar 2018 Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser WMS  - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Justering af Natura 2000-områdernes grænser
Forslag Natura 2000 planer (2016-2021), Høringsperiode  Natura 2000 planer 2 - Høring Hent temaer fra  natura 2000 planer    Natura 2000   
Basisanalyse for Natura 2000 planer (2016-2021) Natura 2000 planer 2 - Basisanalyse
Natura2000 planer (2009-2015) offentliggjort 2011  Naturplaner
Forslag til vandområdeplan2 (2015-2021), høringsperiode Forslag Vandområdeplan 2 - Høring Hent temaer fra  vandplan- og vandområdeplaner        Vandområdeplaner        
Basisanalyse af Vandområdeplan2 (2015-2021) Vandområdeplan 2 - Basisanalyse
Endelig vandområdeplan1 (2010-2015) Vedtagen vandplan 1 - 2014  
Forslag til vandområdeplan1 (2010-2015), Supplerende høring Forslag Vandområdeplan 1 - Suppl. høring
Offentlig høring af
forslag til de statslige
vandplaner (2010-2015)
Vandplaner 2013 - Udkast 2
Underkendte Vandplaner 2011 Vandplaner 2011
Vandplaner 2009-2015 - supplerende høring dec. 2010 Vandplaner 2011 - Supplerende høring
Forslag til vand- og naturplaner (2010) Forslag til vand- og naturplaner 2010 Hent temaer fra  natura 2000 planer  og  vandplan- og vandområdeplaner   
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010  Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010
Vandområdeplan 2015-2021 historisk. Offentliggjort juni 2016 Vandområdeplan 2015-2021 Hent temaer fra  vandplan- og vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015 -2021
Høring af resultat af vandrådsarbejdet 2017 (opgave 1 og 3) Vandrådsarbejdet 2017   Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021
Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne Justering Natura 2000-områdegrænserne   Justering af Natura 2000-områdernes grænser

 

MiljøGIS-sider fra Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFSLæs mere om
Jordbrugsanalyser fra Landbrugsstyrelsen Jordbrugsanalyser (MiljøGis)   Jordbrugsanalyser
Geodata fra Landbrugsstyrelsen Geodata fra Landbrugsstyrelsen   Landbrugsstyrelsens hjemmeside
Naturstyrelsens arealdrift Naturstyrelsens arealdrift WFS / WMS Naturstyrelsens hjemmeside
Miljødata om LIFE-projekter fra Naturstyrelsen Miljødata om LIFE-projekter fra Naturstyrelsen   LIFE-projekter