Naturmæssigt særlig værdifuld skov - §25-skov

Draved Skov. Fotograf: Per Fløng

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange vilde dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre levesteder for dyr, planter og andre organismer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifulde skove giver viden om, hvor disse skove findes og en kort beskrivelse af deres naturtilstand. Kortlægningen skal ses som et supplement til kortlægningen af habitatskov i Natura 2000-områderne.

I 2016-17 blev de statslige og de kommunale skove kortlagt og nu følger en tilsvarende kortlægning i de private skove.

Tag med Anine i skoven og se, hvordan kortlægningen foregår

Projekt Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov

Som led i regeringens Natur- og Biodiversitetspakke er det besluttet at foretage en landsdækkene kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov i de private skove. En kortlægning har været efterspurgt af både erhvervets branche­organisationer og de grønne organisationer, samt anbefalet af Skovrådet.

Hvorfor denne kortlægning?

Det samlede overblik over beliggenheden og tilstanden af skovenes naturmæssigt særlige værdifulde arealer gør det muligt at målrette og prioritere frivillige indsatser til at beskytte skovenes biodiversitet. Det kan være som et led i certificering af skovene, som kan give ejeren lettere adgang til markeder og fx bidrage til at opfylde bæredygtighedskrav til biomasse fra skov. Desuden kan viden om naturmæssigt særlig værdifuld skov bidrage til at prioritere, når der tildeles tilskud til at sikre biodiversitet i private skove.

Hvordan er kortlægningen planlagt?

Kortlægningsmetoden er systematisk og kommer til at foregå i tre trin:

Først findes potentielle arealer ved hjælp af eksisterende arealdata og kortmateriale. De allerede kortlagte offentlige arealer med naturmæssigt særlig værdifuld skov forventes at være en stor hjælp til digital automatiseret søgning efter tilsvarende arealer i private skove. Andet trin er feltbesøg, som skal afgøre om der er tale om naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovlovens forstand og hvis der er, indsamles data om naturindholdet.

Inden feltbesøg indledes vil der være en grundig dialog med skovejernes organisationer og en information af skovejerne.

Der er til kortlægningen udviklet en særlig Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Projektet er organiseret i Miljøstyrelsen. Projektets nye del vil, ligesom tidligere, blive fulgt af en følgegruppe med interessenter.

Vil du se de foreløbige feltregistreringer?

Du har mulighed for løbende at se Miljøstyrelsens foreløbige feltregistreringer fra kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Du kan se registreringerne ved at klikke ind på Danmarks Miljøportal, hvor du kan se både de kortlagte polygoner og de data, der er registreret for hvert polygon.

Find dit område ved at zoome ind på kortet med ”+”. Klik på cirkel ud for ”vælg område” i boksen øverst til venstre. Træk en cirkel på kortet. Find ”Skovnaturtyper” i kolonnen til venstre, som er dateret i 2023 eller 2024 og vælg en registrering (klik på den). En grå polygon vil fremkomme på kortet. For at se hvad der er registreret i polygonen klik på dråben i polygonen og du kommer til en side hvor registreringerne fremgår.

Data er ikke endelig godkendt, men udstilles løbende efterhånden som kortlægningen skrider frem. I Miljøportalen er data tydeligt mærket med ”ikke godkendt”. Det betyder, at Miljøstyrelsens endelige kvalitetssikring udestår.

Kortlægningen sker løbende og kommunevis og data er derfor endnu ikke landsdækkende. Miljøstyrelsen forventer at offentliggøre den endelige landsdækkende kortlægning med udgangen af 2024

Kortlægning i de offentlige skove

Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov er som nævnt gennemført i de offentlige skove, både de statslige og de kommunale. I Naturstyrelsens skove har kortlægningen indgået i arbejdet med at udlægge nye arealer til urørt skov. Både udlægningen af urørt skov i Naturstyrelsens skove og kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer er en del af regeringens Natur- og biodiversitetspakke fra 2020.

Se resultater fra den samlede kortlægning på offentlige arealer.

Se resultater fra kortlægningen på Naturstyrelsens arealer.

Se online kort med naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Du kan finde flere oplysninger om naturmæssigt særlig værdifuld skov på Danmarks Miljøportal.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på landskabogskov@mst.dk

Hvad er ’naturmæssigt særlig værdifuld skov’ - § 25 skov

‘Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ er skov med naturværdier, der rækker udover det gennemsnitlige og almindelige. Det vil sige skov, som har særlig stor betydning for bevarelse af biologisk mangfoldighed i Danmark – forstået på både system-, arts- og genniveau. Det kan også være skov, som har anden særlig stor naturhistorisk værdi (fx naturgeografisk eller geologisk). Der er især fokus på:

  • Overvejende naturlig skov, dvs. ikke-plantet skov, med særligt store forekomster af store træer, gamle træer, herunder veterantræer, hultræer og andre naturmæssigt værdifulde træer samt dødt ved.
  • Skov af eller med særlige træarter som fx småbladet lind, der angiver særlig lang tids skovdække
  • Skov på voksesteder, der giver helt særlige naturforhold fx kildevæld, erosion eller kalkbund
  • Skove med særlig lang kontinuitet

’Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ har ophæng i Skovlovens § 25.