Spildevand

Spildevandet kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Spildevandet renses i renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Spildevand i åbent land

Spildevandsbekendtgørelsens definition af renseklasser i bilag 3 er ændret til mg/l. 

Minirenseanlæg

Se vejledningen til de nye regler for minirenseanlæg.

Betaling for spildevand

Betalingsregler for spildevand er overført til Energistyrelsen. Læs mere på www.ens.dk .

Punktkilder

Se de opdaterede tal for spildevandsudledning i den nye
punktkilderapport for 2018.

Hospitalsspildevand

Se Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om hospitalsspildevand.