Natura 2000 - begreberne

Her kan du finde forklaringen på nogle af de ord/betegnelser, som knytter sig særligt til Natura 2000 administrationen.

Danske Natura 2000-områder

I Danmark er der udpeget 250 Natura 2000-områder. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med omliggende øer.

Natura 2000-områderne omfatter habitat- og fuglebeskyttelses- og ramsarområder, og de er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper.

De danske Natura 2000-områder

Artikel 17 rapporteringen er de enkelte landes nationale rapportering til EU, hvor der redegøres for tilstanden og den fremtidige prognose for udviklingen af arter og naturtyper omfattet af habitatdirektivet. Rapporteringen sker hvert 6. år.

Bilag IV arter er en række arter, som er omfattet af en særlig beskyttelse i henhold til habitatdirektivet. Disse arters levesteder og yngle/rastepladser skal beskyttes mod ødelæggelse. Beskyttelsen er generelt og gælder således ikke kun i udpegede områder, men alle de steder hvor arterne forekommer.

Biogeografiske regioner: Udpegningen af habitatområder koordineres af EU. I den forbindelse er EU blevet underopdelt i 7 delområder - også kaldet biogeografiske regioner. Regionerne er tilstræbt afgrænset, således der indenfor en region er stor fællesskab landene imellem i forhold til forekomsten af arter og naturtyper. Danmark tilhører to biogeografiske regioner - Atlantisk region og Kontinental region. Grænsen mellem de to regioner følger den jyske højderyg.

Gunstig bevaringstatus, en naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når: 
- arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er stabilt eller øges. 
- den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for naturtypens op-retholdelse, er til stede og vil være det fremover. 
- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for naturtypen, er gunstig.

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: 
- bestandsudviklingen viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv 
- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller vil blive mindsket. 
- der er og vil sandsynligvis fortsat være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare artens bestande .

Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Kaldes også Natura 2000 netværket .

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Kaldes også "internationale naturbeskyttelsesområder".

Natura 2000-planen indeholder en basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og trusler, mål for naturtilstanden og et indsatsprogram.

Ramsar-områder er udpeget på grundlag af Ramsar-konventionen om beskyttelse af vigtige vådområder. Ramsar-områderne ligger alle indenfor grænserne af fuglebeskyttelsesområder.

Udpegningsgrundlaget er en fællesbetegnelse for de arter og naturtyper, som findes indenfor et international beskyttelsesområde og som er omfattet af listerne i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet, som forudsætter udpegning af beskyttelsesområder.

Åbningsskrivelse. Europa-Kommissionen gør gennem åbningsskrivelser medlemslandene opmærksom på forhold, som EU ønsker ændret, fx hvis EU ønsker, at et medlemsland ændrer sin lovgivning for at komme i overensstemmelse med fælles EU-regler. Opnås der ikke enighed mellem medlemslandet og kommissionen, kan det føre til en retssag ved EF-domstolen i Luxembourg.