Lovgivning

Foto: Porse

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder.

De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”. 

Love der regulerer Natura 2000 planlægningen

Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Formålet er, at den offentlige indsats til fordel for vandmiljøet og Natura 2000-områderne bliver fagligt velfunderet, effektiv og målrettet og sker i dialog med bl.a. lodsejerne og deres organisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Reglerne for fastsættelse af mål i Natura 2000 planerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014  om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder .

Love og bekendtgørelser

Miljøministeriet har som følge af ressortomlægninger, hvorefter planloven (bortset fra sager om vurdering af virkningerne på miljøet) er overført til Erhvervs- og Vækstministeriet, udstedt en ny habitatbekendtgørelse

Lov om ændring af miljømålsloven  

Vejledninger

Vejledning om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelsesloven Vejledningen om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne 2016-21 Kommissionens vejledninger om art. 6 Kommissionens vejledninger om art. 12 Vejledning om kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områder - gødskningsloven